Slovenský jazyk – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1329 náučných úloh v týchto témach:

1. Tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky

2. Jazykové štýly

3. Slovná zásoba

4. Zvukové vlastnosti reči

5. Hlásky

6. Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

7. Interpunkčné znamienka

8. Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l

9. Podstatné mená

10. Prídavné mená

11. Zámená

12. Číslovky

13. Slovesá

14. Príslovky

15. Spojky

16. Predložky

17. Častice a citoslovcia

18. Slovenčina ako národný jazyk

19. Vývin slovenského jazyka

20. Slová podľa vecného významu

21. Vzťahy medzi slovami

22. Slová podľa dobového výskytu

23. Slová podľa citového zafarbenia

24. Slová podľa pôvodu

25. Slová podľa spisovnosti

26. Rečnícky štýl. Slohové postupy

27. Výkladový slohový postup. Výklad

28. Úvaha

29. Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -ál

30. Opakovanie slovných druhov

31. Umelecký štýl

32. Skladba

33. Základné vetné členy

34. Predmet

35. Prívlastok

36. Príslovkové určenie

37. Prístavok

38. Jednoduchá veta a súvetie

39. Súdržnosť textu

40. Zápor v slovenčine

41. Skladba – opakovanie

42. Náučný štýl, odborný opis

43. Opisný slohový postup

44. Administratívny štýl

45. Úradný list

46. Publicistický štýl

47. Náuka o jazyku. Členenie jazykovedy

48. Hovorový štýl

49. Spisovný jazyk

50. Nárečia

51. Samo Chalupka – Kráľohoľská

52. Janko Kráľ- Duma bratislavská

53. Andrej Sládkovič – Nehaňte ľud môj

54. Janko Kráľ – Orol

55. Adam Mickiewicz – Óda na mladosť

56. Friedrich Schiller – Na radosť

57. Ján Hollý – Na Umku

58. Ján Botto – K mladosti

59. Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety

60. Ivan Krasko – Otcova roľa

61. Rudolf Dilong – Staroba radí

62. Aforizmus

63. Tristan Corbiére – Epitaf

64. Pavol Országh Hviezdoslav – Ežo Vlkolinský

65. Christian Jacq – Ramzes syn svetla

66. Heinrich Stoll – Priamov poklad

67. Ľudo Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej

68. Vladimír Ferko, Andrej Ferko – Ako divé husi

69. Isaac Asimov – Stratený robot

70. Rosendo Álvarez – Deň, keď čas plynul naopak

71. James A. Owen – Hľadanie Červeného draka

72. Agatha Christie – Diomedove kone

73. Victor Hugo – Bedári

74. František Hečko – Červené víno

75. Dušan Dušek – Dvere do kľúčovej dierky

76. Roman Brat – Mordovisko

77. Charlotte Bronteová – Jana Eyrová

78. Jana Šimulčíková – Dievča s bocianími nohami

79. Jacqueline Wilsonová – Dieťa zo smetiska

80. Zuzka Šulajová – Džínsový denník

81. Epika a epické žánre – opakovanie

82. William Shakespeare – Rómeo a Júlia

83. Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon

84. Alta Vášová – Cyrano z predmestia

85. Dráma, dramatické žánre – opakovanie

86. 1. kontrolný diktát (opakovanie 8. ročníka)

87. 2. kontrolný diktát (interpunkcia)

88. 3. kontrolný diktát (slovné druhy)

89. 4. kontrolný diktát (zhrnutie)

90. Opakovanie literatúry – test

91. Neživotné podstatné mená mužského rodu – cvičenie I

92. Neživotné podstatné mená mužského rodu – cvičenie II

93. Neživotné podstatné mená mužského rodu – cvičenie III

94. Podstatné mená – vzory – precvičovanie

95. Podstatné mená – konkrétne, abstrakné – precvičovanie

96. Pomnožné podstatné mená – cvičenie

97. Hromadné a látkové podstatné mená – cvičenie

98. Celoročné opakovanie – v príprave

99. Smart opakovanie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.