Občianska náuka – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Občianska náuka

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 273 náučných úloh v týchto témach:

1. Osobnosť človeka

2. Výchova a sebavýchova

3. Režim dňa a využívanie voľného času

4. Zmysel života a voľba povolania

5. Poznávanie sveta

6. Úrovne poznania

7. Svetonázor človeka a jeho funkcie

8. Typy svetonázoru

9. Vznik náboženstiev

10. Hlavné polyteistické náboženstvá

11. Hlavné monoteistické náboženstvá

12. Potreba tolerancie medzi ľuďmi s rôznym svetonázorom

13. Verbálna a neverbálna komunikácia

14. Telesné a duševné zmeny v dospievaní

15. Problémy v dospievaní

16. Sociálne a kultúrne vzťahy v dospievaní

17. Stres ako prejav náročných životných situácií

18. Fajčenie a alkohol ako zdanlivé znaky dospelosti

19. Drogy a predčasný sexuálny život ako zdanlivý znak dospelosti

20. Vznik štátu

21. Vývoj a funkcie štátu

22. Znaky štátu a znaky Slovenskej republiky

23. Štát, štátne občianstvo

24. Formy vlády a politické režimy v štáte

25. Historický pohľad na občianstvo, občiansku spoločnosť

26. Občianska spoločnosť v našom súčasnom štáte

27. Demokracia a jej princípy, predpoklad občianskej spoločnosti

28. Základné ľudské práva a slobody

29. Ďalšie práva a slobody občanov v demokratickom štáte

30. Participácia na živote triedy, triedna samospráva

31. Slobodné voľby v demokratickom štáte

32. Samospráva ako prvok občianskej participácie

33. Participácia žiakov na živote školy, žiacka školská samospráva

34. Pravidlá v živote školskej triedy

35. Participácia v širšom spoločenskom prostredí – dobrovoľníctvo

36. Školský poriadok

37. Činnosť územnej obecnej samosprávy

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.