Spoločensky zodpovedné podnikanie admin March 4, 2023

Spoločenská zodpovednosť SmartBooks pri podnikaní

SmartBooks, a.s. od samotného jej vzniku budujeme ako podnik so sociálnym dosahom podľa § 5 ods. 3 zákona o sociálnej ekonomike.

Dbáme na to, aby dosahoval merateľné pozitívne sociálne vplyvy najmä v oblasti našej hlavnej činnosti, ktorou je vzdelávanie inovatívnymi metódami.

Spoločensky zodpovedné podnikanie chápeme ako dobrovoľné intenzívne integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do našich každodenných firemných činností a vzťahov s inými subjektmi. Je to pre nás trvalý záväzok:

 1. správať sa za každých okolností eticky v súlade so schváleným Etickým kódexom
 2. prispievať trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju s ohľadom na ochranu prírody, minimalizovanie našej environmentálnej stopy a dopadov našej činnosti
 3. zlepšovať kvalitu života zamestnancov, spolupracovníkov a dobrovoľníkov, podporovať harmóniu medzi pracovným a súkromným životom, vytvárať podmienky pre rozkvet ich rodinného života
 4. podporovať lokálne komunity, budovať dobré susedské vzťahy a pomáhať riešiť problémy v miestnych komunitách a regiónoch
 5. spoločensky zodpovednými inováciami trvalo prispievať spoločnosti ako celku, najmä v oblasti vzdelávania s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie

K spoločenskej zodpovednosti sme zvolili stakeholderský prístup, teda zapájame všetky osoby a organizácie majúce vplyv na náš chod alebo našou činnosťou ovplyvňované, predovšetkým zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov, spolupracovníkov, akcionárov, komunity, mimovládne organizácie, verejnosť, média, samosprávu, štátnu správu.

Dôslednou a pravidelnou implementáciou spoločensky zodpovedného podnikania dosahujeme nasledovné prínosy:

 1. prispievame k zachovaniu prírodných zdrojov pre ďalšie generácie (napr. znižovanie potreby papiera a teda výrubu lesov)
 2. budovanie a zvyšovanie hodnoty značky SmartBooks prostredníctvom inovácií a prínosu vysokej hodnoty pre zákazníka za sociálne ceny školských licencií (10 Eur/žiak/rok, v tejto cene je kompletné učivo ZŠ podľa ŠVP, všetky ročníky a predmety spojené s vysoko efektívnou metódou učenia tzv. Smart učenie, pri ktorej sa žiaci učia až päťkrát rýchlejšie ako s tradičnými metódami čítania učebnice alebo pozerania výkladu prednášajúceho)
 3. budovanie dôveryhodnejších vzťahov so zákazníkmi (najmä školami), dodávateľmi a zmluvnými partnermi (jednoduché a zrozumiteľné zmluvy)
 4. lepší prístup ku kapitálu cez spoločensky zodpovedné investovanie (prejavili záujem o investovanie do našich projektov fondy pôsobiace v oblasti sociálnych inovácií), aktuálne prebiehajú rokovania o vstupe dvoch fondov)
 5. znižovanie nákladov v súvislosti s dobrou ekologickou praxou (smerujeme k bezpapierovej kancelárií)
 6. zvyšovanie produktivity zamestnancov pomocou zvyšovania ich kvalifikácie, soft zručností a celkovej životnej spokojnosti (práca na doma, na diaľku, flexibilný pracovný čas)