Právne informácie admin February 17, 2023

Právne informácie

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webovej stránky www.smartbooks.sk (ďalej len „Stránka“). Tu uvedené právne informácie platia pre túto Stránku a nemusia platiť a vzťahovať sa na iné webové stránky spoločnosti SmartBooks, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“).

Softvér

 

 

Spoločnosť vlastní alebo vykonáva autorské práva k celému softvéru, ktorý možno získať na tejto Stránke (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „Licenčná zmluva“), ak takáto zmluva existuje. Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak koncový používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou.Softvér sa poskytuje výlučne pre koncových používateľov na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť výslovne zakazuje akékoľvek reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou.

 

Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude Spoločnosť požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv. Spoločnosť ďalej výslovne zakazuje umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové stránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópií. Spoločnosť, ak vôbec ručí za Softvér, ručí iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, Spoločnosť vyhlasuje, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty

 

 

Spoločnosť povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z tejto Stránky, najmä tlačových správ, technických údajov o produktoch Spoločnosti, súborov, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky:

 použitie dokumentu nie je výslovne zakázané

 dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný

• dokumenty získané z tejto Stránky budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené

 dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný

• dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv

 bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný

 

Použitie dokumentov, ktoré možno získať z tejto Stránky, na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z tejto stránky, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude Spoločnosť požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

 

Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z tejto Stránky nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webovej stránky www.smartbooks.sk ani nijakých iných webových stránok, ktoré Spoločnosť prevádzkuje, vlastní, riadi, prípadne na ktorých prevádzkovanie Spoločnosť udelila súhlas či licenciu iným subjektom.Usporiadanie a úprava tejto Stránky ako aj iných stránok Spoločnosti je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach,predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach,predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava tejto Stránky ako aj iných stránok Spoločnosti nesmú byť kopírované,napodobňované ako celok,ani čiastočne.

 

Akékoľvek, čo i len čiastočné, použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä,no niele, logá, grafické prvky, obrázky, zvuky) tejto Stránky alebo iných stránok Spoločnosti, prípadne ich kopírovanie, nie je možné bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Spoločnosti.Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na tejto Stránke alebo v dokumentoch, ktoré možno na tejto Stránke získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty,informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak,ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na tejto Stránke neposkytuje Spoločnosť nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv.

 

Spoločnosť v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedá za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na tejto Stránke a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na tejto Stránke získať. Spoločnosť v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedá za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v súvislosti s použitím informácii na tejto Stránke a informácií obsiahnutých v dokumentoch,ktoré možno na tejto Stránke získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.Dokumenty a iné informácie publikované na tejto Stránke alebo na iných stránkach Spoločnosti môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na tejto Stránke alebo v dokumentoch na nej prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Hypertextové odkazy

 

 

Na tejto Stránke sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjektov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť túto Stránku. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto Stránke. Spoločnosť takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto Stránke. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto Stránke. Hypertextové odkazy na tejto Stránke poskytuje Spoločnosť výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že Spoločnosť schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.

Ochranné známky

 

SmartBooks a SmartBook a/alebo iné tu spomenuté produkty a/alebo služby Spoločnosti sú obchodnými známkami alebo ochrannými známkami Spoločnosti. Iné tu spomenuté názvy spoločností a výrobkov môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Názvy spoločností, organizácií, produktov, udalostí a mená ľudí použité v príkladoch môžu byť fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou nie je zámerná.

Informácia o nositeľovi autorských práv

Copyright © 2016 SmartBooks, a.s.Autorské práva k dokumentom a programom na tejto Stránke vlastní a/alebo vykonáva SmartBooks, a.s., Národná 18, Žilina, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.

Otázky a problémy

 

 

S otázkami alebo problémami sa obráťte prosím na Zákaznícku podporu spoločnosti SmartBooks, a.s..