Anglický jazyk – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Anglický jazyk

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 4389 náučných úloh v týchto témach:

1. Reading comprehension – The mystery of dinosaurs. Čítanie s porozumením.

2. Explore – U1A: Adjectives I. (Prídavné mená I.) – v príprave

3. Explore – U1B: Family, Nationalities, verb “to BE” short answers (Rodina, národnosti, krátke odpovede sl.BYŤ) – v príprave

4. Explore – U1D: School subjects (Predmety v škole) – v príprave

5. Explore – U1D: School subjects / time (Predmety v škole / čas) – v príprave

6. Explore – Introduction A: Verb “to be” + (Sloveso Byť + ) – v príprave

7. Explore – Introduction C: Can/ Can´t (Vedieť/nevedieť) – v príprave

8. Explore – U1B: Adjectives II. (Prídavné mená II.) – v príprave

9. Explore – Introduction A: Verb “to be” negative (Sloveso Byť zápor) – v príprave

10. Explore – Introduction B: Questions (Otázky) – v príprave

11. Explore – U1D: What´s the time? (Koľko je hodín) – v príprave

12. Explore – U1B: Numbers (Čísla) – v príprave

13. Explore – U1C: Ordinal numbers / Dates (Radové číslovky / dátumy) – v príprave

14. Explore – U1D: Dialogues / numbers (Dialógy /čísla) – v príprave

15. Explore – U1C: Possessive adjectives (Privlastňovacie zámená) – v príprave

16. Explore – U1C: Possessive adjectives /sentences (Privlastňovacie zámená vo vetách) – v príprave

17. Explore – U6D: Let´s call together. (Zavolajme si spolu!) – v príprave

18. Explore – U2B: Pets and Body parts (Zvieratká a časti tela) – v príprave

19. Explore – U2D: Demonstratives (Ukazovacie zámená) – v príprave

20. Explore – U2D: Dialogues / animals (Dialógy / zvieratká) – v príprave

21. Explore – U3C: Like/Hate 3.person sg. (Máť rád/Neznášať 3.os.sg.) – v príprave

22. Explore – U3D: Dialogues / food (Dialógy / jedlo) – v príprave

23. Explore – U6D: Dialogues / phone calls (Dialógy /telefonáty) – v príprave

24. Explore – U2D: Demonstratives /sentences (Ukazovacie zámená vo vetách) – v príprave

25. Explore – U3A: My day II. (Môj deň II.) – v príprave

26. Explore – U3A: My day I. (Môj deň I.) – v príprave

27. Explore – U3A: What´s the time? (Koľko je hodín?) – v príprave

28. Explore – U3B: Present Simple – negatives (Zápor v prítomnom čase jednoduchom) – v príprave

29. Explore – U3B: Present Simple – questions (Otázky v prítomnom čase jednoduchom) – v príprave

30. Explore – U5D: How much (Koľko) – v príprave

31. Explore – U5D: Dialogues / shopping (Dialógy / nakupovanie) – v príprave

32. Explore – U5C: Questions in Present Simple (Otázky v prítomnom čase jednoduchom)

33. Explore – U5B: At the funfair (V zábavnom parku) – v príprave

34. Explore – U4B: WH- questions in Present Continuous (Otázky s opytovacími zámenami v prítomnom čase priebehovom) – v príprave

35. Explore – U4B: Common verbs (Často používané slovesá) – v príprave

36. Explore – U4D: Music and Sport (Hudba a šport) – v príprave

37. Explore – U4C: Object pronouns (Predmetové zámená) – v príprave

38. Explore – U4C: Object pronouns /sentences (Predmetové zámená vo vetách) – v príprave

39. Explore – U4D: Let´s (Rozkaz v 1.os.pl) – v príprave

40. Explore – U5A: Places in a town (Miestá v meste) – v príprave

41. Explore – U5A: There is/are (Väzba tam je/sú) – v príprave

42. Explore – U5B: Prepositions of place, in the city centre (Predložky miesta, v centre mesta) – v príprave

43. Explore – U5C: WH- questions in Present Simple (Otázky s opytovacími zámenami v prítomnom čase jednoduchom) – v príprave

44. Explore – U5C: WH-questions and Transport (Otázky s opytovacími zámenamii a Doprava) – v príprave

45. Explore: Present Continuous – v príprave

46. Explore – U4A: ING forms (Ingové tvary) – v príprave

47. Explore – U4A: Afternoon activities in Present Continuous Tense (Poobedňajšie aktivity v prítomnom čase priebehovom) – v príprave

48. Smart opakovanie U1

49. Smart opakovanie U2

50. Smart opakovanie U3

51. Smart opakovanie U4

52. Smart opakovanie U5

53. Smart opakovanie U6

54. Explore – U6A: What´s the weather like? (Aké je počasie?) – v príprave

55. Explore – U6: What are the things like? (Aké sú veci?) – v príprave

56. Explore – U2: Verb “Have got” (sloveso Mať/Vlastniť) – v príprave

57. Explore – U2C: I´ve got a collection. (Mám zbierku.) – v príprave

58. Explore – U6C: What does he/she do? (Čo on/ona robí?) – v príprave

59. Explore – U6B: What are they watching? (Čo pozerajú?) – v príprave

60. Explore – U2A: I´ve got a room. (Mám izbu.) – v príprave

61. U1C: Numbers 11-100 (Číslovky 11-100) II.

62. U1D: Plural nouns – exercise (Množné číslo podstatných mien – cvičenie) II.

63. U6A: Demonstrative pronouns (Ukazovacie zámená) II.

64. U1D: Plural nouns – theory (Množné číslo podstatných mien – teória)

65. U1D: Plural nouns – exercise (Množné číslo podstatných mien – cvičenie) I.

66. U3B: Plural nouns of animals (Množné číslo podstatných mien – zvieratá)

67. U3C: Adjectives (Prídavné mená)

68. U3C: Adjectives – opposites (opozitá prídavných mien)

69. U2B: Possessive “s” (Privlastňovacie “s”)

70. U2A: Subject pronouns (Osobné zámená)

71. U2B: Possessive adjectives(Privlastňovacie zámená)

72. U6A: Demonstrative pronouns (Ukazovacie zámená) I.

73. U1C: Numbers 1-10 (Číslovky 1-10)

74. U1C: Numbers 11-100 (Číslovky 11-100) I.

75. U4A: Time – theory and exercise 1 (Čas – teória a cvičenie 1)

76. U5A: Prepositions of place (Predložky miesta)

77. U6D: Conjunctions and/but/or (Spojky)

78. U2: Verb “to be” – grammar (Sloveso “byť” – gramatika)

79. U2A: Verb “to be” – exercise 1 (Sloveso “byť” – cvičenie 1)

80. U2A: Verb “to be” – exercise 2 (Sloveso “byť” – cvičenie 2)

81. U3A: Verb “to have got” – theory (Sloveso s významom “mať/vlastniť” – teória)

82. U3A: Verb “to have got” – exercise (Sloveso s významom “mať/vlastniť” – cvičenie)

83. U5B: There is/are

84. U5D: Modal verb “can” – theory (Modálne sloveso “can” – teória)

85. U5D: Modal verb “can” – exercise (Modálne sloveso “can” – cvičenie)

86. U4B: Present simple tense – theory (Jednoduchý prítomný čas – teória)

87. U4B: Present simple tense – positive sentences (Jednoduchý prítomný čas – kladné vety)

88. U4D: Present simple tense – questions (Jednoduchý prítomný čas – otázky)

89. U4C: Present simple tense – negatives (Jednoduchý prítomný čas – záporné vety)

90. U4D: Present simple tense – short answers (Jednoduchý prítomný čas – krátke odpovede)

91. U4C: Present simple tense – negatives (Jednoduchý prítomný čas – opakovanie)

92. U1B: Indefinite article a/an (Neurčitý člen a/an)

93. U2D: Days (Dni)

94. U1B: Imperatives (Rozkazovací spôsob)

95. U2D: WH-questions (Otázky)

96. U6C: Present simple vs. continuous (Porovnanie jednoduchého a priebehového prítomného času)

97. U6B: Present continuous (Priebehový prítomný čas)

98. U2C: Questions with verb “to be” (Otázky so slovesom “to be”)

99. U3D: Subjects (Predmety)

100. U3D: Human body (Ľudské telo)

101. U3A: Vocabulary: electronics (Slovná zásoba: elektronika)

102. U4C: Vocabulary: Free time activities (Slovná zásoba: Voľnočasové aktivity)

103. U4D: Vocabulary: Musical instruments (Slovná zásoba: hudobné nástroje)

104. U5A: Vocabulary: My room (Slovná zásoba: moja izba)

105. U5B: Vocabulary: Our house (Slovná zásoba: náš dom)

106. U5C: Vocabulary: In the town (Slovná zásoba: v meste)

107. U6A: Describing people (Opis ľudí)

108. U6D: Vocabulary: Clothes (Slovná zásoba: oblečenie)

109. U1A: Hello (Ahoj)

110. U1: Dictation

111. U2: Dictation

112. U3: Dictation

113. U4: Dictation

114. U5: Dictation

115. U6: Dictation

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.