Anglický jazyk – Témy 4. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Anglický jazyk

Témy učiva - 4. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 793 náučných úloh v týchto témach:

1. W-U0 – Colours (farby)

2. W-U0 – Family (rodina)

3. W-U0 – Numbers 11 – 20 (čísla 11 – 20)

4. W-U0 – Days of the week (dni v týždni)

5. G-U0 (1. časť – opakovanie 3. ročníka)

6. G-U0 (2. časť – opakovanie 3. ročníka)

7. W-U1 – School (škola)

8. G-U1 – This/That is … These/Those are

9. W-U2 – Feelings (pocity)

10. G-U2 – We’re …/They’re …

11. G-U2 – to be – am, is, are

12. W-U3 – Outdoor activities, prepositions of place (vonkajšie činnosti, predložky miesta)

13. G-U3 – Can she …? Prepositions

14. W – school, feelings, outdoor activities, prepositions of place (opakovanie slovnej zásoby)

15. W-U4 – Food, numbers 10-100 (jedlo, čísla 10-100)

16. G-U4 – Have you got …? Has he got …?

17. W-U5 – School subject, rooms (školské predmety, učebne)

18. G-U5 – What/When have we got …?

19. W-U6 – After-school activities (poobedňajšie aktivity)

20. G-U6 – I …/I don’t …

21. W – food, numbers 10-100, school subject, rooms, after school activities (opakovanie slovnej zásoby)

22. W-U7 – Special days (mimoriadne dni)

23. G-U7 – What does he like? He likes/doesn’t like …

24. W-U8 – Everyday activities, times of the day (každodenné činnosti, určovanie času)

25. G-U8 – What’s the time? He … at … o’clock.

26. W-U9 – Places (miesta)

27. G-U9 – Does he/she work in a …?

28. W – special days, everyday activities, times of the day, time, places (opakovanie slovnej zásoby)

29. W-U10 – Weather, weather activities

30. G-U10 – What’s the weather like? Put on …/Don’t put on …

31. W-U11 – Clothes, time (oblečenie, čas)

32. G-U11 – I’m/She’s/He’s wearing …     (1. časť)

33. G-U11 – What’s the time? (2. časť)

34. W-U12 – Celebrations, getting ready (oslavy, pripravovať sa)

35. G-U12 – What are you/they doing? What is he/she doing?

36. W – weather, weather activities, clothes, times, celebrations, getting ready

37. W-U13 – Farm animals, adjectives (zvieratá na farme, prídavné mená)

38. G-U13 – bigger/smaller/taller/shorter than (1. časť)

39. G-U13 – opposites (prídavné mená)  (2. časť)

40. W-U14 – Memories, tidying up

41. G-U14 – was/wasn’t, were/weren’t

42. W-U15 – People, ordinal numbers (ľudia, radové číslovky)

43. G-U15 – weren’t any/were some

44. W – farm animals, adjectives, memories, tidying up, people, ordinal numbers

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.