Slovenský jazyk – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1824 náučných úloh v týchto témach:

1. Zvuková rovina jazyka, pravopis, cudzie slová (1. časť)

2. Zvuková rovina jazyka, pravopis, cudzie slová (2. časť)

3. Cvičenie – Znelá spoluhláska sa vyslovuje ako neznelá na konci slova (1. časť) – píš celé slovo

4. Cvičenie – Znelá spoluhláska sa vyslovuje ako neznelá na konci slova (2. časť) – píš celé slovo

5. Cvičenie – Znelá spoluhláska sa vyslovuje ako neznelá pred neznelými spoluhláskami (1. časť) – píš celé slovo

6. Cvičenie – Znelá spoluhláska sa vyslovuje ako neznelá pred neznelými spoluhláskami (2. časť) – píš celé slovo

7. Cvičenie – Znelá spoluhláska sa vyslovuje ako neznelá na hranici slovotvornej predpony a slovotvorného základu – píš celé slovo

8. Cvičenie – Neznelá spoluhláska sa vyslovuje ako znelá na konci slova pred slovom, ktoré sa začína na znelú spoluhlásku alebo samohlásku – píš celé slovné spojenie

9. Cvičenie – spodobovanie predložiek s/so, k/ku, z/zo – píš celé spojenie

10. Cvičenie – Neznelá spoluhláska sa vyslovuje ako znelá vo vnútri slova pred znelou spoluhláskou – píš celé slovo

11. Cvičenie – spodobovanie vnútri slov (1. časť) – píš celé slovo

12. Cvičenie – spodobovanie vnútri slov (2. časť)- píš celé slovo

13. Cvičenie – spodobovanie vnútri slov (3. časť) – píš celé slovo

14. Cvičenie – spodobovanie spoluhlásky v – píš celé slovo

15. Cvičenie – spodobovanie na konci slov pred prestávkou (1. časť) – píš celé slovo

16. Cvičenie – spodobovanie na konci slov pred prestávkou (2. časť) – píš celé slovo

17. Cvičenie – spodobovanie na konci slov pred prestávkou (3. časť) – píš celé slovo

18. Cvičenie – spodobovanie na konci slov pred prestávkou (4. časť) – píš celé slovo

19. Cvičenie – spodobovanie na konci slov pred prestávkou (5. časť) – píš celé slovo

20. Cvičenie – spodobovanie na konci slov pred prestávkou (6. časť) – píš celé slovo

21. Cvičenie – spodobovanie na konci slov pred prestávkou (7. časť) – píš celé slovo

22. Opakovanie – členenie slovnej zásoby podľa spisovnosti

23. Opakovanie – členenie slovnej zásoby podľa vecného významu

24. Opakovanie – členenie slovnej zásoby podľa citového zafarbenia

25. Opakovanie – členenie slovnej zásoby podľa pôvodu

26. Opakovanie – ustálené slovné spojenia

27. Opakovanie – členenie slovnej zásoby podľa štylistickej príslušnosti

28. Opakovanie – členenie slovnej zásoby podľa spisovnosti

29. Opakovanie – členenie slovnej zásoby podľa dobového výskytu

30. Opakovanie – skratkové slová

31. 1. kontrolný diktát (opakovanie 7. ročníka)

32. Komunikácia – diskusia, debata

33. Podstatné mená

34. Zvieracie podstatné mená mužského rodu

35. Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r,-er

36. Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -el, -l

37. Skloňovanie slova pani

38. Cudzie nesklonné podstatné mená

39. 2. kontrolný diktát (podstatné mená zakončené na -r, -l)

40. Asertívna a efektívna komunikácia

41. Opakujeme prídavné mená

42. Osobné zámená – základné

43. Osobné zámená – privlastňovacie

44. Opytovacie zámená

45. Ukazovacie zámená

46. 3. kontrolný diktát (zámená)

47. Číslovky

48. Slávnostný prejav, prívet

49. Slovesá

50. Príslovky

51. Predložky

52. Spojky

53. Častice

54. Citoslovcia

55. Sloh I

56. Sloh II

57. Priame a nepriame pomenovania

58. Frazeologizmy

59. Združené pomenovania

60. Obohacovanie slovnej zásoby

61. Skracovanie slov

62. Obohacovanie slovnej zásoby I

63. Obohacovanie slovnej zásoby II

64. Úvaha

65. Podmet

66. Prísudok

67. Dvojčlenná a jednočlenná veta

68. Predmet

69. Zhodný a nezhodný prívlastok

70. Príslovkové určenie miesta

71. Príslovkové určenie času

72. Príslovkové určenie spôsobu

73. Príslovkové určenie príčiny

74. Prihláška

75. Prístavok

76. Opakovanie vetných členov

77. Výťah

78. Jednoduchá veta a jednoduché súvetie

79. Rozprávanie

80. 4. kontrolný diktát (zhrnutie 8. ročníka)

81. Literatúra: Poézia, Próza, Literárne pojmy (1. časť)

82. Literatúra: Poézia, Próza, Literárne pojmy (2. časť)

83. Literatúra: Andrej Sládkovič – Marína

84. Literatúra: Janko Kráľ – Moja pieseň

85. Literatúra: Alexander Puškin – Slávik a ruža

86. Literatúra: Sándor Petöfi – Povedal by som

87. Literatúra: Rainer Maria Rilke – Ľúbostná pieseň

88. Literatúra: Ján Smrek – Dievča v rozkvete

89. Literatúra: Milan Rúfus – A napokon láska

90. Literatúra: Vojtech Mihálik – Starý album

91. Literatúra: P. O. Hviezdoslav – Pozdrav

92. Literatúra: P. O. Hviezdoslav – Pozdrav

93. Literatúra: Maša Haľamová – Vyznanie

94. Literatúra: Modlitby

95. Literatúra: Antoine De Saint-Exupéry – Exupéryho modlitba

96. Literatúra: Lyrická poézia – opakovanie – test

97. Literatúra: Samo Chalupka – Mor ho!

98. Literatúra – P. O. Hviezdoslav: Rastislav

99. Literatúra: Epická poézia – opakovanie – test

100. Literatúra: Antoine De Saint-Exupéry – Malý princ

101. Literatúra: Margita Figuli – Tri gaštanové kone

102. Literatúra: Lucy Maud Montgomeryová – Anna zo zeleného domu

103. Literatúra: Joe Alex – Čierne koráby

104. Literatúra: Jules Verne – Cesta na Mesiac

105. Literatúra: William Kotzwinkle – E. T. mimozemšťan

106. Literatúra: Douglas Adams – Stopárov sprievodca galaxiou

107. Literatúra: Opakovanie a zhrnutie učiva tematického celku Próza

108. Literatúra: M. A. Beňovský Osudy a cesty Mórica – Augusta Beňovský

109. Literatúra: Sue Towsendová – Tajný denník 13 a polročného Adriana Mola

110. Literatúra: Louis Rennison – Denníky Georgie Nicolsonovej

111. Literatúra: Matej Bel – Zvolenská stolica

112. Literatúra: Matúš Kučera – Konštantín a Metod

113. Literatúra: Vojtech Zamarovský – Slová, slová, slová…

114. Literatúra: Jana Skladaná – Slová z hlbín dávnych vekov

115. Literatúra: Erik Newth – Všetko sa skladá z atómov

116. Literatúra: Laco Zrubec – Zomrel dva razy

117. Literatúra: František Gel – Premožiteľ neviditeľných dravcov

118. Literatúra: Opakovanie a zhrnutie učiva tematického celku Próza II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.