Matematika – Témy SŠ BelanM 22 decembra, 2023

Matematika

Témy učiva - SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 2341 náučných úloh v týchto témach:

1. Konštanta, číslo, cifra I

2. Konštanta, číslo, cifra II

3. Zápis čísla v jednotlivých číselných oboroch

4. Výpočet hodnôt číselných výrazov pomocou kalkulačky

5. Zaokrúhľovanie čísel I

6. Zaokrúhľovanie čísel II

7. Počítanie s približnými číslami I

8. Počítanie s približnými číslami II

9. Odhad a rádový odhad výsledku

10. Priama a nepriama úmernosť I

11. Priama a nepriama úmernosť II

12. Pomer I

13. Pomer II

14. Pomer III

15. Pozičné a nepozičné číselné sústavy I

16. Pozičné a nepozičné číselné sústavy II

17. Desiatková sústava I

18. Desiatková sústava II

19. Dvojková sústava I

20. Dvojková sústava II

21. Vedecký zápis čísel I

22. Vedecký zápis čísel II

23. Percentá a promile I

24. Percentá a promile II

25. Percentá a promile III

26. Základné pojmy v bankovníctve

27. Jednoduché úrokovanie I

28. Jednoduché úrokovanie II

29. Jednoduché úrokovanie III

30. Zložené úrokovanie I

31. Zložené úrokovanie II

32. Výroky, ich pravdivostná hodnota a negácia, hypotézy

33. Zložené výroky, logické spojky

34. Pravdivostná hodnota zložených výrokov

35. Negácia zložených výrokov

36. Kvantifikované výroky, ich negácia

37. Úsudok

38. Priamy dôkaz

39. Dôkaz sporom

40. Nepriamy dôkaz (v rámci CP)

41. Množiny a ich základné spôsoby určovania

42. Vennove diagramy

43. Vzťahy medzi množinami

44. Operácie medzi množinami

45. Intervaly

46. Operácie s intervalmi

47. Slovný zápis vzťahu

48. Vyjadrenie neznámej zo vzorca – variant A

49. Vyjadrenie neznámej zo vzorca – variant B

50. Výrazy, hodnoty výrazov

51. Mnohočleny, operácie s mnohočlenmi

52. Rozklad mnohočlenov na súčin

53. Krátenie, rozširovanie lomených výrazov

54. Úprava lomených výrazov

55. Úprava výrazov s mocninami

56. Úprava výrazov s mocninami – variant B

57. Úprava výrazov s odmocninami

58. Úprava výrazov s odmocninami – variant A

59. Úprava výrazov s odmocninami – variant B

60. Úprava výrazov s odmocninami – variant C

61. Pojem funkcie, jej predpis, funkčná hodnota

62. Graf funkcie, bodové a spojnicové grafy

63. Definičný obor a obor hodnôt funkcie

64. Monotónnosť funkcie

65. Prostá funkcia

66. Ohraničenosť funkcie

67. Extrémy funkcie

68. Párna a nepárna funkcia (v rámci CP)

69. Zložená funkcia

70. Lineárna funkcia a jej graf

71. Vlastnosti lineárnej funkcie

72. Lineárne rovnice s jednou neznámou

73. Rovnice s neznámou v menovateli vedúce k riešeniu lineárnych rovníc

74. Slovné úlohy 1 riešené pomocou lineárnych rovníc

75. Slovné úlohy 2 riešené pomocou lineárnych rovníc

76. Lineárne rovnice s dvoma neznámymi a ich sústavy

77. Sústavy lineárnych rovníc s dvoma neznámymi 2

78. Grafické riešenie lineárnych rovníc s dvoma neznámymi a ich sústav

79. Slovné úlohy 1 riešené pomocou sústav dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi

80. Slovné úlohy 2 – o pohybe

81. Slovné úlohy 3 – o spoločnej práci a zmesiach

82. Lineárne nerovnice

83. Sústavy lineárnych nerovníc s jednou neznámou

84. Nerovnice v súčinovom tvare

85. Lineárne nerovnice s dvoma neznámymi, grafické riešenie týchto nerovníc

86. Grafy lineárnych funkcií s absolútnou hodnotou 1 (v rámci CP)

87. Lineárne rovnice s absolútnou hodnotou 1 (v rámci CP)

88. Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou 1 (v rámci CP)

89. Kvadratická funkcia a jej graf

90. Vlastnosti kvadratickej funkcie

91. Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

92. Kvadratické rovnice bez lineárneho člena

93. Úplné kvadratické rovnice 1

94. Úplné kvadratické rovnice 2

95. Vzťahy medzi koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice

96. Rozklad kvadratického trojčlena na súčin koreňových činiteľov

97. Riešenie kvadratických rovníc s neznámou v menovateli

98. Sústava lineárnej a kvadratickej rovnice

99. Slovné úlohy riešené pomocou kvadratickej rovnice, alebo sústavy lineárnej a kvadratickej rovnice

100. Kvadratické nerovnice 1

101. Kvadratické nerovnice 2

102. Riešenie kvadratických nerovníc s neznámou v menovateli

103. Kvadratická funkcia s absolútnou hodnotou a jej vlastnosti (v rámci CP)

104. Iracionálne rovnice 1 (v rámci CP)

105. Iracionálne rovnice 2 (v rámci CP)

106. Iracionálne nerovnice (v rámci CP)

107. Mocninové funkcie s prirodzeným mocniteľom

108. Mocninové funkcie s celočíselným záporným mocniteľom

109. Mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom I, variant A

110. Mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom II, variant A

111. Mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom III, variant A

112. Mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom I, variant B

113. Mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom II, variant B

114. Mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom III, variant B

115. Mocninové funkcie s celočíselným mocniteľom III, variant C

116. Funkcia Nepriama úmernosť (v rámci CP)

117. Funkcia Nepriama úmernosť (v rámci CP) II, variant A

118. Funkcia Nepriama úmernosť (v rámci CP) II, variant B

119. Funkcia Nepriama úmernosť (v rámci CP) II, variant C

120. Lineárna lomená funkcia (v rámci CP), variant A

121. Lineárna lomená funkcia (v rámci CP) II

122. Lineárna lomená funkcia (v rámci CP), variant B

123. Exponenciálna funkcia 1 – definícia, vlastnosti, hodnoty

124. Exponenciálna funkcia 2 – grafy a vlastnosti

125. Exponenciálne rovnice 1 (v rámci CP)

126. Exponenciálne rovnice 2 (v rámci CP)

127. Exponenciálne nerovnice (v rámci CP)

128. Inverzná funkcia (v rámci CP)

129. Logaritmická funkcia (v rámci CP)

130. Logaritmus čísla

131. Vety o počítaní s logaritmami (v rámci CP)

132. Logaritmické rovnice 1 (v rámci CP)

133. Logaritmické rovnice 2 (v rámci CP)

134. Logaritmické rovnice 3 (v rámci CP)

135. Logaritmické rovnice 4 – aplikačné úlohy (v rámci CP)

136. Logaritmické nerovnice (v rámci CP)

137. Periodická funkcia

138. Veľkosť uhla v stupňoch a radiánoch

139. Zobrazenie množiny R do jednotkovej kružnice

140. Funkcia sínus

141. Funkcia kosínus

142. Funkcia tangens

143. Zložené funkcie (v rámci CP)

144. Zložené goniometrické funkcie

145. Základné vzťahy medzi hodnotami goniometrických funkcií

146. Goniometrické funkcie dvojnásobného uhla

147. Goniometrické rovnice 1 (v rámci CP)

148. Goniometrické rovnice 2 (v rámci CP)

149. Goniometrické rovnice 3 (v rámci CP)

150. Goniometrické nerovnice 1 (v rámci CP)

151. Goniometrické nerovnice 2 (v rámci CP)

152. Sínusová veta (v rámci CP)

153. Kosínusová veta (v rámci CP)

154. Trigonometria 1 – riešenie všeobecného trojuholníka – obsah (v rámci CP)

155. Trigonometria 2 – riešenie všeobecného trojuholníka (v rámci CP)

156. Základné rovinné útvary a vzťahy medzi nimi

157. Uhly a ich rozdelenie

158. Uhol dvoch priamok

159. Dvojice uhlov

160. Trojuholník a jeho prvky

161. Rozdelenie trojuholníkov

162. Zhodnosť trojuholníkov

163. Pytagorova veta

164. Výpočtové úlohy riešené pomocou Pytagorovej vety

165. Ďalšie využitie Pytagorovej vety v geometrii (iracionálne čísla)

166. Podobnosť trojuholníkov

167. Euklidova veta o odvesne v pravouhlom trojuholníku

168. Euklidova veta o výške v pravouhlom trojuholníku

169. Úlohy riešené pomocou Euklidových viet

170. Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku

171. Úlohy riešené pomocou goniometrických funkcií v pravouhlom trojuholníku

172. Riešenie pravouhlého trojuholníka

173. Konvexné a nekonvexné útvary

174. Štvoruholníky a ich základné prvky, rozdelenie štvoruholníkov

175. Vlastnosti jednotlivých štvoruholníkov

176. Mnohouholníky, pravidelné mnohouholníky a ich vlastnosti

177. Kružnica, jej stred, polomer a priemer, kružnicový oblúk.

178. Uhly v kružnici 1 (v rámci CP)

179. Uhly v kružnici 2 (v rámci CP)

180. Vzájomná poloha kružnice a priamky, dotyčnica ku kružnici

181. Vzájomná poloha dvoch kružníc

182. Kruh, kruhový výsek a odsek, medzikružie

183. Osovo a stredovo súmerné útvary

184. Množiny bodov s danou vlastnosťou – rovnosti

185. Množiny bodov s danou vlastnosťou – nerovnosti (v rámci CP)

186. Konštrukčné úlohy riešené pomocou množín bodov s danou vlastnosťou 1 (v rámci CP)

187. Konštrukčné úlohy 2 – konštrukcie trojuholníkov (v rámci CP)

188. Konštrukčné úlohy 3 – konštrukcie štvoruholníkov (v rámci CP)

189. Konštrukčné úlohy 4 – konštrukcie kružníc (v rámci CP)

190. Obsah a obvod trojuholníka

191. Obsah a obvod štvoruholníka

192. Obsah a obvod mnohouholníka

193. Dĺžka kružnice a jej časti

194. Obsah a obvod kruhu a jeho častí

195. Obsah a obvod zjednotenia alebo prieniku rovinných útvarov

196. Slovné úlohy

197. Polohové úlohy – vzájomné polohy útvarov I

198. Polohové úlohy – vzájomné polohy útvarov II

199. Polohové úlohy – rezy I

200. Polohové úlohy – rezy II

201. Polohové úlohy – prieniky útvarov

202. Metrické úlohy – vzdialenosti I.

203. Metrické úlohy – vzdialenosti II.

204. Metrické úlohy – uhly I.

205. Metrické úlohy – uhly II.

206. Hranoly – povrchy

207. Hranoly – objemy

208. Ihlany – povrchy

209. Ihlany – objemy

210. Valec – povrch, objem

211. Kužeľ – povrch, objem

212. Guľa – povrch, objem

213. Faktoriál

214. Kombinačné čísla

215. Kombinatorické pravidlá súčinu a súčtu

216. Variácie a permutácie

217. Kombinácie I

218. Kombinácie II

219. Klasická definícia pravdepodobnostii

220. Vlastnosti pravdepodobnostii

221. Nezávislé javy

222. Bernoulliho postupnosť n nezávislých pokusov

223. Geometrická pravdepodobnosť

224. Podmienená pravdepodobnosť (mimo CP)

225. Základné pojmy štatistiky

226. Základné metódy štatistického spracovania údajov (tabuľky početnosti, diagramy)

227. Charakteristiky polohy (stredu) štatistického súboru

228. Charakteristiky variability (premenlivosti, rozptýlenia) štatistického súboru

229. Zápisy prirodzených (N) a celých (Z) čísel

230. Znaky (kritéria) deliteľnosti prirodzeného čísla

231. Prvočísla a zložené čísla

232. Najväčší spoločný deliteľ

233. Súdeliteľné a nesúdeliteľné čísla

234. Najmenší spoločný násobok

235. Úlohy riešené pomocou NSD a nsn

236. Racionálne čísla 1 (Q)

237. Racionálne čísla 2

238. Iracionálne čísla (I) a reálne (R) čísla

239. Niektoré vlastnosti postupnosti I

240. Niektoré vlastnosti postupnosti II

241. Aritmerická postupnosť I

242. Aritmerická postupnosť II

243. Geometrická postupnosť I

244. Geometrická postupnosť II

245. Úlohy riešené pomocou AP a GP

246. Úlohy riešené pomocou AP a GP II

247. Sústava súradníc v rovine

248. Sústava súradníc v priestore

249. Súradnice vektora

250. Lineárna závislosť a nezávislosť vektorov, lineárna kombinácia vektorov

251. Veľkosť vektora, vzdialenosť dvoch bodov, uhol dvoch vektorov

252. Skalárne násobenie dvoch vektorov a jeho vlastnosti

253. Aplikácie skalárneho násobenia vektorov

254. Vektorové násobenie dvoch vektorov v trojrozmernom priestore a jeho vlastnosti (mimo CP aj ŠVP)

255. Aplikácie vektorového súčinu vektorov, zmiešaný súčin troch vektorov (mimo CP aj ŠVP)

256. Parametrické vyjadrenie priamky v rovine

257. Parametrické vyjadrenie polpriamky a úsečky v rovine

258. Všeobecná rovnica priamky v rovine

259. Smernicové vyjadrenie priamky v rovine

260. Analytické vyjadrenia polroviny (mimo CP)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.