Matematika – Témy 4. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Matematika

Témy učiva - 4. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 970 náučných úloh v týchto témach:

1. Opakovanie učiva 3. ročníka – princíp násobenia a delenia, názvy čísel

2. Opakovanie – násobenie a delenie v obore násobilky (dynamické)

3. Cvičenie – Násobenie do 100 (dynamické)

4. Cvičenie – Delenie do 100 (dynamické)

5. Cvičenie – Rovnice – násobenie a delenie do 100 (dynamické)

6. Opakovanie – násobenie a delenie v obore násobilky – slovné úlohy (1. časť)

7. Opakovanie – násobenie a delenie v obore násobilky – slovné úlohy (2. časť)

8. Opakovanie – zaokrúhľovanie

9. Cvičenie – Zaokrúhľovanie na desiatky, stovky, tisícky (dynamické)

10. Opakovanie učiva 3. ročníka – zápis čísel, číselný rad, usporiadanie do 10 000 (1. časť)

11. Opakovanie učiva 3. ročníka – zápis čísel, číselný rad, usporiadanie do 10 000 (2. časť)

12. Opakovanie 3. ročníka – geometria

13. Sčítanie, odčítanie do 1 000 bez prechodu (1. časť)

14. Sčítanie, odčítanie do 1 000 bez prechodu (2. časť)

15. 1. písomná práca

16. Obvody rovinných útvarov

17. Obvody rovinných útvarov (dynamické)

18. Štvorec a obdĺžnik

19. Sčítanie a odčítanie do 1 000 bez prechodu

20. Cvičenie – Sčítanie čísel do 1 000 s prechodom (dynamické)

21. Cvičenie – Odčítanie čísel do 1 000 s prechodom (dynamické)

22. Cvičenie – Sčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000 s prechodom cez základ 10 (dynamické)

23. Cvičenie – Odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000 s prechodom cez základ 10 (dynamické)

24. Cvičenie – Písomné sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom

25. Cvičenie – Písomné sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom

26. Cvičenie – Prednosť v matematických operáciách (1. časť)

27. Cvičenie – Prednosť v matematických operáciách (2. časť)

28. Čísla do 10 000

29. Sčítanie a odčítanie do 10 000 spamäti

30. 2. písomná práca

31. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000 bez prechodu (1. časť)

32. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000 s prechodom (2. časť)

33. Sčítanie a odčítanie do 10 000 s prechodom (1. časť)

34. Sčítanie a odčítanie do 10 000 s prechodom (2. časť)

35. Cvičenie – sčítanie a odčítanie do 10 000 s prechodom cez základ 10

36. 3. písomná práca

37. Nerovnice

38. Kružnica a kruh

39. Cvičenie – násobenie a delenie 10, 100, 1 000

40. Určovanie času

41. Jednotky dĺžky

42. Stavby kociek

43. Stĺpcový diagram

44. 4. písomná práca

45. BONUS – písomná práca

46. Smart opakovanie (dynamické)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.