Informatika – Témy SŠ BelanM July 18, 2023

Informatika

Témy učiva - SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1191 náučných úloh v týchto témach:

1. HW – Základné pojmy

2. SW – Základné pojmy

3. Digitalizácia, kódovanie, šifrovanie

4. Stratová a bezstratová kompresia

5. Jednotky informácie, prepočty

6. Číselné sústavy, prevody

7. Reprezentácia údajov v PC, kódovanie informácií

8. Pojmy – súbor, priečinok (adresár). Vlastnosti.

9. Stromová štruktúra, cesta

10. Klávesnica, špeciálne znaky, netlačiteľné znaky, ASCII tabuľka

11. Možnosti mazania, vkladania, vyhľadávania

12. Internet – história, netiketa

13. Pojmy – URL, DNS, prehliadač, provider, …

14. Relevantné informačné zdroje, databázy, databázový systém

15. Získavanie informácií podľa daného typu

16. Neinteraktívna komunikácia

17. Interaktívna komunikácia

18. Bezpečnosť na internete

19. Zdieľanie priečinkov a súborov

20. Textový editor, textový procesor, základné činnosti – spustenie, úprava prostredia, uloženie

21. Formátovanie písma a odseku – font, rez, farba, veľkosť, odsadenie, riadkovanie, medzery

22. Okraje, tabulátory, zarážky

23. Číslované a nečíslované zoznamy – formátovanie, kopírovanie formátu

24. Tabuľka – vytvorenie tabuľky, vkladanie údajov, formátovanie tabuľky

25. Hlavička a päta, číslovanie strán

26. Obrázky, tvary, formátovanie grafických objektov

27. Formuláre

28. Štýly

29. Vytvorenie a úprava štýlov, obsah

30. Farba a orámovanie strany, zlomy, sekcie, stĺpce

31. Textové pole, vkladanie popisov k obrázkom, zoznam obrázkov, aktualizácia obsahu

32. Rovnica, symbol, hypertext

33. Komentovanie, korektúra

34. Sledovanie zmien

35. Práca s literatúrou, citácie a bibliografický zápis, poznámky pod čiarou

36. Základná schéma PC (von Neumannova schéma)

37. Časti počítača, matičná doska, čipset, zbernice, CPU, technické prostriedky počítača

38. Pamäte, vonkajšia pamäť počítača

39. Vnútorné pamäte počítača

40. Pamäťové zariadenia

41. Porty, sloty

42. Bezdrôtová komunikácia, prídavné karty

43. Vstupné a výstupné zariadenia

44. Grafická informácia – rastrová, vektorová, kódovanie farieb, formáty

45. Rastrová grafika – kvalita, formát, veľkosť súboru, softvérové nástroje

46. Vektorová grafika – základné tvary, farby, čiary

47. Ďalšie tvary, výplne, text vektorovej grafiky

48. Vektorová grafika – poradie objektov, prevrátenie, tvarovanie, zoskupenie objektov

49. Práca s logickými operáciami vo vektorovej grafike, export súboru

50. Prezentácia informácií – zásady, softvérové nástroje – popis prostredia

51. Popis prostredia, vloženie snímky, objekty na snímke, skryté snímky

52. Animácia objektov

53. Hypertextové odkazy, akcie, prechody medzi snímkami

54. Online nástroje na tvorbu prezentácií, prostredie niektorých online nástrojov

55. Počítačové siete – základné časti siete, pojmy

56. Delenie sietí, topológia počítačových sietí

57. Architektúra počítačových sietí, protokoly

58. Programové vybavenie počítača – softvér

59. Operačný systém

60. Štart operačného systému, multitasking, súborový systém

61. Práca používateľa s OS Windows 10

62. Autorské práva, programové licencie

63. Vírusy, škodlivý softvér a antivírus

64. Blokovanie škodlivých činností, cookies

65. Počítačová kriminalita, nelegálny obsah

66. Dôveryhodnosť informácií na internete

67. Tabuľkový procesor – MS Excel – spustenie, opis, základné pojmy

68. Práca s bunkami, riadkami, stĺpcami a hárkami

69. Formátovanie textu a údajov v bunke, orámovanie

70. Výpočty v tabuľke, vzorce, automatické funkcie, zaokrúhľovanie

71. Podmienené formátovanie

72. Grafy, výber vhodného grafu, vytvorenie grafu

73. Grafy, úprava grafu

74. Podmienky

75. Adresovanie, vyhľadávacie funkcie tabuľkového procesora

76. Matematické a technické funkcie tabuľkového procesora

77. Štatistické, textové, dátumové a časové funkcie tabuľkového procesora

78. Ovládacie prvky, prepojenie hárkov

79. Práca s rozsiahlou tabuľkou, zoraďovanie, filtrovanie dát, komentár

80. Kontingenčná tabuľka

81. Webové stránky statické, dynamické, skriptovacie jazyky, CMS

82. Základná štruktúra html dokumentu, princípy tagových značiek

83. Formátovanie textu, práca s farbami, veľkosťou a fontom

84. Ďalšie možnosti práce s farbami, orámovania

85. Odrážky, číslovanie, odseky, práca s textom

86. Tabuľky

87. Šírka, výška, okraje tabuliek

88. Zlučovanie buniek, popis tabuľky, zvýraznenie buniek

89. Obrázky

90. Hypertextové odkazy, kapitoly

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.