Fyzika – Témy SŠ BelanM July 18, 2023

Fyzika

Témy učiva - SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 345 náučných úloh v týchto témach:

1. Úvod do fyziky, fyzikálne veličiny a jednotky

2. Sústava jednotiek SI

3. Prevody jednotiek

4. Meranie fyzikálnych veličín, spracovanie výsledkov merania

5. Úvod do mechaniky, delenie mechaniky

6. Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny, operácie s vektormi

7. Kinematika

8. Kinematika – rovnomerný pohyb, rovnomerne zrýchlený

9. Kinematika – rovnomerne spomalený pohyb

10. Kinematika – voľný pád – I. časť

11. Kinematika – voľný pád – II. časť

12. Kinematika – skladanie pohybov a rýchlostí

13. Kinematika – zvislý vrh nahor

14. Kinematika – vodorovný vrh – I. časť

15. Kinematika – vodorovný vrh – II. časť

16. Kinematika – šikmý vrh nahor

17. Kinematika – rovnomerný pohyb po kružnici

18. Dynamika – 1. Newtonov pohybový zákon

19. Dynamika – 2. + 3. Newtonov pohybový zákon, hybnosť a impulz

20. Dynamika – sily brzdiace pohyb, dostredivá sila, odstredivá sila,valivý odpor

21. Mechanická práca, energia, výkon

22. Gravitačné pole

23. Pohyb telies v centrálnom gravitačnom poli Zeme, kozmické rýchlosti

24. Pohyby telies v centrálnom gravitačnom poli Slnka, Kepplerove zákony

25. Mechanika tuhého telesa – úvod, moment sily

26. Mechanika tuhého telesa – statika tuhého telesa, ťažisko, stabilita telesa

27. Mechanika tuhého telesa – Dvojica síl, jednoduché stroje

28. Mechanika tuhého telesa – kinetická energia tuhého telesa, moment zotrvačnosti, Steinerova veta, Zotrvačník

29. Mechanika kvapalín a plynov – vlastnosti tekutín, tlak tekutín, Pascalov zákon, tlak tekutín v tiažovom poli, hydrostatický tlak, atmosferický tlak

30. Mechanika kvapalín a plynov – Vztlaková sila, Archimedov zákon, správanie telies v kvapaline

31. Mechanika kvapalín a plynov – prúdenie tekutín, Bernoulliho rovnica, Výtoková rýchlosť, Obtekanie telies

32. Termika – Teplota, Teplotná rozťažnosť pevných látok a kvapalín, Teplo, Tepelná kapacita, Skupenské teplo

33. Kinetická teória látok a jej experimentálne overenie

34. Vzájomné pôsobenie častíc. Potenciálna energia častíc

35. Modely štruktúry látok rôznych skupenstiev

36. Rovnovážny stav sústavy

37. Teplota a jej meranie

38. Termodynamika – Vnútorná energia, Zákony Termodynamiky

39. Štruktúra kvapalín. Povrchová vrstva kvapaliny, jej energia. Povrchové napätie.

40. Povrchová sila.

41. Styk kvapaliny so stenou nádoby. Kapilarita.

42. Teplotná objemová rozťažnosť kvapalín.

43. Štruktúra a vlastnosti pevných látok. Kryštalická mriežka. Typy deformácie.

44. Normálové napätie, relatívne predĺženie. Krivka deformácie.

45. Ideálny plyn, stredná kvadratická rýchlosť, kinetická energia molekuly plynu, tlak plynu

46. Hookov zákon pre pružnú deformáciu ťahom.

47. Teplotná rozťažnosť tuhých látok.

48. Stavová rovnica ideálneho plynu

49. Izotermický, izobarický, izochorický dej

50. Adiabatický dej, cyklické deje, spaľovacie motory

51. Zmeny skupenstva. Topenie a tuhnutie.

52. Zmeny skupenstva. Sublimácia a desublimácia, vyparovanie, kondenzácia a var.

53. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu

54. Perióda a frekvencia kmitavého pohybu

55. Začiatočná fáza kmitavého pohybu

56. Rýchlosť a zrýchlenie kmitavého pohybu

57. Fázorový diagram

58. Zložené kmitanie

59. Dynamika kmitavého pohybu

60. Matematické kyvadlo

61. Vlnenie + zvuk

62. Elektrický náboj a jeho vlastnosti

63. Silové pôsobenie elektrických nábojov. Coulombov zákon.

64. Intenzita elektrického poľa

65. Práca v homogénnom elektrickom poli

66. Elektrický potenciál

67. Elektrické napätie

68. Elektr. pole nabitého telesa vo vákuu, rozloženie náboja na vodiči

69. Vodič a izolant v el.poli, elektrostatická indukcia

70. Kapacita vodiča. Kondenzátor, spájanie a energia kondenzátorov

71. Elektr. prúd ako dej a ako veličina

72. Jednoduchý elektrický obvod. Elektromotorické napätie zdroja

73. Ohmov zákon pre časť obvodu, el. odpor

74. Odpor kovu ako funckia teploty, supravodivosť, Spájanie rezistorov

75. Ohmov zákon pre uzavretý obvod, Regulácia prúdu a napätia

76. Kirchhoffove zákony

77. Elektr. práca a výkon v obvode jednosmer. prúdu

78. Pojem polovodiča, termistor. Vlastné a prímesové polovodiče

79. Elektrolyt, elektrolytická disociácia, elektrolýza

80. Faradayove zákony pre elektrolýzu. Galvanické články, akumulátory

81. Vedenie prúdu v plynoch, samostatný a nesamostaný výboj pri atmosf. a zníženom tlaku

82. Magn. pole vodiča s prúdom. Magnet. sila, magnet. indkucia

83. Magnet. pole rovnobežných vodičov s prúdom. Magn. pole cievky

84. Častice s nábojom v magn. poli

85. Magnetické vlastnosti látok

86. Elektromag. indukcia, indukované napätie a prúd

87. Vlastná indukcia, indukčnosť, energia magn. poľa cievky

88. Striedavý prúd, obvod stried. prúdu s rezistorom

89. Obvod striedavého prúdu s cievkou (induktancia)

90. Obvod striedavého prúdu s kondenzátorom (kapacitancia)

91. Zložený obvod striedavého prúdu (RLC v sérii)

92. Výkon stried. prúdu v obvode s impedanciou, efektívne hodnoty napätia a prúdu

93. Elektromotor (jednosmerný, striedavý, trojfázový). Transformátor

94. Elektromagn. oscilátor, jeho perióda a nútené kmitanie.

95. Vznik elektromagn. vlnenia, postupná a stojatá elektrom.vlna, dipól

96. Svetlo ako elektromagn. vlnenie, frekvenca, vlnová dĺžka, index lom

97. Odraz a lom svetla, úplný odraz, medzný uhol I – odraz svetla

98. Odraz a lom svetla, úplný odraz, medzný uhol II – lom svetla

99. Rozklad svetla hranolom, disperzia svetla

100. Koherentné žiarenie, interferencia svetla, interferenčné maximá a minimá

101. Polarizácia svetla

102. Zobrazovanie rovinným a guľovým zrkadlom, zobraz. rovnica zrkadla

103. Zobrazovanie tenkými šošovkami, zobrazovacia rovnica tenkej šošovky

104. Optické prístroje

105. Fotón, vlnové vlastnosti častíc, de Broglieho vzťah

106. Vlastnosti atómových jadier, väzbová energia jadra

107. Zákony rádioaktívnych premien

108. Jadrové reakcie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.