Biológia – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Biológia

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 484 náučných úloh v týchto témach:

1. Neživá príroda

2. Stavba Zeme

3. Zemská kôra v pohybe

4. Minerály a horniny

5. Stavba a vlastnosti minerálov

6. Ochrana významných minerálov

7. Geologické procesy a ich zdroje

8. Vnútorné geologické procesy

9. Vyvreté horniny

10. Rudné žily

11. Využívanie a získavanie nerastných surovín

12. Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry

13. Zemetrasenie

14. Premena hornín a premenené horniny

15. Vonkajšie geologické procesy

16. Zemská príťažlivosť, voda, ľadovec, vietor ako geologický činiteľ

17. Usadené horniny

18. Krasové procesy

19. Horninotvorný cyklus

20. Skameneliny a vek Zeme

21. Geologická história Zeme (prahory a starohory)

22. Prvohory, druhohory

23. Treťohory, štvrtohory

24. Geologická história a stavba Slovenska

25. Osobitosti neživej prírody Slovenska

26. Ochrana neživej prírody

27. Organizmy a prostredie

28. Neživé zložky prostredia

29. Dôsledky znečistenia vzduchu, vody a pôdy

30. Živé zložky prostredia

31. Spoločenstvo

32. Ekosystém

33. Život ekosystému

34. Biosféra

35. Biologická a ekologická rovnováha

36. Globálne environmentálne problémy a ich riešenie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.