Biológia – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Biológia

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 552 náučných úloh v týchto témach:

1. Pozorovanie prírody

2. Poznávame rastliny a živočíchy

3. Spoločenstvo organizmov a ekosystém

4. Ako žije les

5. Lesné dreviny

6. Význam lesných drevín

7. Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

8. Lesné kvitnúce byliny

9. Lesné huby a lišajníky

10. Lesné bezstavovce

11. Iné lesné bezstavovce

12. Lesné obojživelníky a plazy

13. Lesné vtáky

14. Lesné cicavce

15. Utvrdenie tematického celku

16. Vysokohorské rastliny a živočíchy

17. Lesný ekosystém

18. Voda a jej okolie

19. Vodné rastliny

20. Brehové rastliny

21. Drobné vodné živočíchy

22. Vodné bezstavovce

23. Hmyz žijúci vo vode a na brehu

24. Ryby

25. Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

26. Vodné vtáky

27. Vodné cicavce

28. Vodný ekosystém

29. Utvrdenie tematického celku

30. Lúky, pasienky a polia

31. Lúčne rastliny a huby

32. Obilniny a krmoviny

33. Olejniny a okopaniny

34. Lúčne a poľné bezstavovce

35. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach

36. Lúčne a poľné vtáky

37. Lúčne a poľné cicavce

38. Trávnatý ekosystém

39. Drobné lesné živočíchy

40. Utvrdenie tem. celku

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.