Anglický jazyk – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Anglický jazyk

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 2608 náučných úloh v týchto témach:

1. U1C: Indefinite pronouns every/each (neurčité zámená)

2. U1C: Indefinite pronouns no/none (neurčité zámená)

3. U1D: Indefinite pronouns another/other (neurčité zámená)

4. U1D: Indefinite pronouns neither/either (neurčité zámená)

5. U1D: Indefinite pronouns both/all (neurčité zámená)

6. U1A: Past continuous tense – theory and short answers (minulý priebehový čas – teória a krátke odpovede)

7. U1A: Past continuous tense – exercise (minulý priebehový čas – cvičenie)

8. U5C: Numbers up to one million (číslovky do milión)

9. U5B: Passive in Present simple (trpný rod v prítomnom čase) – (nad rámec ŠVP)

10. U5B: Passive in Present simple – questions and negatives (trpný rod v prítomnom čase – otázky a záporné vety) – (nad rámec ŠVP)

11. U5B: Passive in Present simple – recapitulation (trpný rod v prítomnom čase – opakovanie) – (nad rámec ŠVP)

12. U6A: Zero conditional – theory and short answers (nultá podmienková veta – teória a krátke odpovede)

13. U6A: Zero conditional – exercise 1 (nultá podmienková veta – cvičenie 1)

14. U6A: Zero conditional – exercise 2 (nultá podmienková veta – cvičenie 2)

15. U2D: Question tags (prídavné otázky)

16. U2D: Question tags in present tenses (prídavné otázky v prítomnom čase)

17. U2D: Question tags in past tenses (prídavné otázky v minulom čase)

18. U2D: Question tags in future tenses (prídavné otázky v budúcom čase)

19. U2D: Question tags with modal verbs (prídavné otázky s modálnymi slovesami)

20. U4A: Gerunds – theory (gerundium vo funkcii predmetu alebo podmetu – teória)

21. U4B: Gerunds – exercise (gerundium vo funkcii predmetu alebo podmetu – cvičenie)

22. U1A: Past continuous vs. past simple tense (porovnanie minulého priebehového a jednoduchého minulého čas)

23. U3B: Modal verbs – theory (modálne slovesá – teória)

24. U3B: Modal verbs (modálne slovesá)

25. U6D: Tenses (Slovesné časy)

26. U1C: Indefinite pronouns too/enough (neurčité zámená)

27. U1C: Describing clothes

28. U2C: Adjectives (Prídavné mená)

29. U3A: Vocabulary: My body (Slovná zásoba: moje telo)

30. U3A: Relative clauses

31. U4C: Adjectives with -ed or -ing

32. U4D: Vocabulary: In a restaurant (Slovná zásoba: v reštaurácii)

33. U5A: Vocabulary: Environment (Slovná zásoba: životné prostredie)

34. U1B: Past habit – theory (Minulý zvyk – teória)

35. U1B: Past habit – exercise (Minulý zvyk – cvičenie)

36. U2A: Present perfect – theory and short answers (Predprítomný čas – teória a krátke odpovede)

37. U2B: Present perfect – exercise (Predprítomný čas – cvičenia)

38. U2A: Simple past vs. present perfect – exercise 1 (Porovnanie jednoduchého minulého a predprítomného času)

39. U3D: Agreeing (Vyjadrenie súhlasu)

40. U3C: At the doctor’s (U lekára)

41. U6B: Conditional clauses – 1st conditional, exercise (Podmienková veta – prvá podmienka, cvičenie)

42. U6B: Conditional clauses – 1st conditional, theory (Podmienková veta – prvá podmienka, teória)

43. U6C: Verbs and nouns (Slovesá a podstatné mená)

44. U6: Dictation

45. U5: Dictation

46. U1: Dictation

47. U4: Dictation

48. U2: Dictation

49. U3: Dictation

50. Smart opakovanie U1

51. Smart opakovanie U2

52. Smart opakovanie U3

53. Smart opakovanie U4

54. Smart opakovanie U5

55. Smart opakovanie U6

56. Disagreeing (Vyjadrenie nesúhlasu)

57. Reading comprehension – Endangered species (Čítanie s porozumením)

58. U3D: Agreeing and Disagreeing (Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.