Anglický jazyk – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Anglický jazyk

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 4244 náučných úloh v týchto témach:

1. Reading comprehension – 3D printing. Čítanie s porozumením

2. Smart opakovanie U1

3. Smart opakovanie U2

4. Smart opakovanie U3

5. Smart opakovanie U4

6. Smart opakovanie U5

7. Smart opakovanie U6

8. U4B: Articles – exercise 3 (neurčitý a určitý člen – cvičenie 3)

9. U4B: Articles – exercise 1 (neurčitý a určitý člen – cvičenie 1)

10. U4B: Articles – exercise 2 (neurčitý a určitý člen – cvičenie 2)

11. U4B: Articles – theory (neurčitý a určitý člen – teória)

12. U4A: Nouns – plural (Podstatné mená – množné číslo)

13. U4A: Nouns – plural (Množné číslo podstatných mien) – upevňovanie učiva

14. U4D: Zero article (Podstatné mená bez člena)

15. U6C: Question words – theory and exercise 1 (Opytovacie zámená – teória a cvičenie 1)

16. U6C: Question words – cvičenie 2 (Opytovacie zámená – exercise 2)

17. U4C: Indefinite pronouns other/others (Neurčité zámená)

18. U4C: Indefinite pronouns one/ones (Neurčité zámená)

19. U4C: Indefinite pronouns some/any (Neurčité zámená)

20. INTR: Adverbs of frequency – theory (Frekvenčné príslovky – teória)

21. INTR: Adverbs of frequency (Frekvenčné príslovky)

22. U4D: Prepositions of movement (Predložky pohybu)

23. U1D: Prepositions of time – exercise 2 (Predložky času – cvičenie 2)

24. U1D: Prepositions of time – theory and exercise 1 (Predložky času – teória a cvičenie 1)

25. U6A: Modal verbs – theory (Modálne slovesá – teória)

26. U1A: Irregular verbs – past simple (Nepravidelné slovesá – minulý tvar)

27. U6A: Modal verbs – exercise (Modálne slovesá – cvičenie)

28. U5A: Irregular verbs – recapitulation (Nepravidelné slovesá – opakovanie)

29. U5A: Irregular verbs – past participle (Nepravidelné slovesá – minulé príčastie)

30. U2A: Future simple tense – theory (Jednoduchý budúci čas – teória)

31. U2B: Future simple tense – exercise Jednoduchý budúci čas – cvičenie)

32. U2C: Present continuous for the future – theory (Vyjadrenie budúcnosti prítomným priebehovým časom)

33. U2C: Present continuous for the future – exercise (Vyjadrenie budúcnosti prítomným priebehovým časom – cvičenie)

34. U2D: Future tenses (Budúce časy)

35. U6D: Tenses (Slovesné časy)

36. U5B: Present perfect – theory and short answers (Predprítomný čas – teória a krátke odpovede)

37. U5B: Present perfect – exercise (Predprítomný čas – cvičenia)

38. U5C: Simple past vs. present perfect – exercise 1 (Porovnanie jednoduchého minulého a predprítomného času)

39. U5D: Simple past vs. present perfect – exercise 2 (Porovnanie jednoduchého minulého a predprítomného času)

40. U3D: Tenses (Slovesné časy)

41. U3C: Conjunctions – but, because, so, however (Spojky)

42. U1B: Past simple tense – theory (Jednoduchý minulý čas) – teória

43. U1C: Family (Rodina)

44. U3A: Past continuous tense (Minulý priebehový čas)

45. U3B: Past continuous vs. past simple tense (porovnanie priebehového a jednoduchého minulého čas)

46. U6A: Modal verb should/shouldn´t (Modálne sloveso should/shouldn´t)

47. U6B: Modal verb must/mustn´t (Modálne sloveso must/mustn´t)

48. U1B: Past simple tense – exercise (Jednoduchý minulý čas – cvičenie)

49. U1: Dictation

50. U6: Dictation

51. U5: Dictation

52. U4: Dictation

53. U2: Dictation

54. U3: Dictation

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.