Anglický jazyk – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Anglický jazyk

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 4527 náučných úloh v týchto témach:

1. U4A: Plural nouns (množné číslo podstatných mien)

2. U4A: Plural nouns (množné číslo podstatných mien)

3. U4A: Countable and uncountable nouns – theory (počítateľné a nepočítateľné podstatné mená – teória)

4. U4A: Countable and uncountable nouns – exercise (počítateľné a nepočítateľné podstatné mená – cvičenie)

5. U4C: Countable and uncountable nouns – how much or how many (počítateľné a nepočítateľné podstatné mená)

6. U4A: Articles – theory (členy – teória)

7. U4A: Articles – exercise 1 (členy – cvičenie 1)

8. U4A: Articles – exercise 2 (členy – cvičenie 2)

9. U5B: Exercise – adjectives (Cvičenie – prídavné mená)

10. U5B: Comparative adjectives – exercise (stupňovanie prídavných mien – cvičenie)

11. U5B: Comparative adjectives – theory (stupňovanie prídavných mien – teória)

12. U5B: Adjectives (prídavné mená)

13. U2D: Subject pronouns and possessive adjectives – translations (osobné a privlastňovacie zámená – preklady)

14. U2D: Subject pronouns and possessive adjectives – exercise 1 (osobné a privlastňovacie zámená – cvičenie 1)

15. U2D: Subject pronouns and possessive adjectives – exercise 2 (osobné a privlastňovacie zámená – cvičenie 2)

16. U4A: Demonstrative pronouns – theory (ukazovacie zámená – teória)

17. U4A: Demonstrative pronouns – exercise (ukazovacie zámená – cvičenie)

18. U1C: Question words – theory (opytovacie zámená – teória)

19. U1C: Question words – exercise (opytovacie zámená – cvičenie)

20. U1B: Numbers – exercise 1 (číslovky – cvičenie 1)

21. U1B: Numbers – exercise 2 (číslovky – cvičenie 2)

22. U1B: Ordinal numbers – exercise 1 (radové číslovky – cvičenie 1)

23. U1B: Ordinal numbers – exercise 2 (radové číslovky – cvičenie 2)

24. U6D: Time – theory (čas – teória)

25. U6D: Time – exercise (čas – cvičenie)

26. U1B: Date (dátum)

27. U1B: Date – holidays (dátum – sviatky)

28. U6B: Adverbs of time (príslovky času)

29. U6B: Adverbs of manner (príslovky spôsobu)

30. U1D: Adverbs of frequency (frekvenčné príslovky)

31. U6D: Prepositions of time (predložky času)

32. U2B: Conjunctions in present tenses (spojky v prítomných časoch)

33. U3B: Regular verbs (pravidelné slovesá)

34. U3C: Regular and irregular verbs (pravidelné a nepravidelné slovesá)

35. U3C: Irregular verbs – exercise 1 (nepravidelné slovesá – cvičenie 1)

36. U3C: Irregular verbs – exercise 2 (nepravidelné slovesá – cvičenie 2)

37. U6C: Modal verb – have to (modálne slovesá)

38. U2B: Present continuous tense – theory and short answers (prítomný priebehový čas – teória a krátke odpovede

39. U2B: Present continuous tense – exercise (prítomný priebehový čas – cvičenie)

40. U2B: Present simple vs. present continuous tense (Porovnanie jednoduchého a priebehového prítomného času)

41. U3D: Simple past tense – theory and short answers (jednoduchý minulý čas – teória a krátke odpovede)

42. U3D: Simple past tense – positive and negative sentences (jednoduchý minulý čas – kladné a záporné vety)

43. U3D: Simple past tense – positive sentences (jednoduchý minulý čas – kladné vety)

44. U4D: Countable and uncountable nouns – a few or a little (počítateľné a nepočítateľné podstatné mená)

45. U2D: Object pronouns (Predmetové zámená)

46. U6A: Future with going to (Budúcnosť vyjadrená pomocou “going to”)

47. U4B: Indefinite pronouns some/any (Neurčité zámená some/any)

48. U1A: Present simple (Jednoduchý prítomný čas – opakovanie)

49. U1B: Months (Mesiace)

50. U2C: Animals (Zvieratá)

51. U2A: Animals and activities (Zvieratá a ich aktivity)

52. U3A: To be – simple past (jednoduchý minulý čas slovesa “to be”)

53. U5A: Places (miesta)

54. U5C: Superlative adjectives (Tretí stupeň prídavných mien)

55. U5D: as … as (slovné spojenie “tak … ako”)

56. U5D: Comparative and superlative irregular adjectives (Druhý a tretí stupeň nepravidelných prídavných mien)

57. U1B: Numbers – exercise 3 (Číslovky – cvičenie 3)

58. U4: Dictation

59. U6: Dictation

60. U5: Dictation

61. U3: Dictation

62. U2: Dictation

63. U1: Dictation

64. Smart opakovanie U1

65. Smart opakovanie U2

66. Smart opakovanie U3

67. Smart opakovanie U4

68. Smart opakovanie U5

69. Smart opakovanie U6

70. Reading comprehension – The story of Minecraft (Čítanie s porozumením)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.