Všeobecné obchodné podmienky admin February 17, 2023

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVOD

 

1.1

 Spoločnosť SmartBooks, a.s. so sídlom Národná 18, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 50 244 388, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10884/L (ďalej len „Poskytovateľ“) umožňuje na svojej internetovej stránke www.smartbooks.sk zakúpiť si Predplatenú službu za podmienok tak, ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.2

 Predplatenou službou sa rozumie prístup do spoplatnených sekcií jednotlivých web aplikácií po zaplatení Poplatku podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa, a to počas predplateného obdobia (ďalej len „Predplatená služba“).

1.3

 Poplatkom sa rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľovi zaplatí Zákazník za Predplatenú službu na určitú dobu, a to podľa aktuálnej Ponuky poskytovateľa (ďalej len „Poplatok“).

1.4

 Ponuka Poskytovateľa znamená aktuálne a platne uverejnenú ponuku Predplatených služieb na stránke www.smartbooks.sk.

1.5

 Zákazníkom Poskytovateľa je Spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá zaplatí Poskytovateľovi Poplatok za Predplatenú službu (ďalej len „Zákazník“).

1.6

 „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri nákupe Predplatenej služby nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).

1.7

 Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na Serveri a ktorá využíva Predplatenú službu Poskytovateľa (ďalej len „Používateľ“).

1.8

 Server je súbor aplikácií, webového rozhrania a ďalšieho funkčne alebo technicky súvisiaceho hardvéru a softvéru slúžiaci na zabezpečenie prístupu k Predplatenej službe zo strany Používateľov a poskytovanie Predplatenej služby, a to najmä prostredníctvom domény www.smartbooks.sk.

1.9

 Registrácia predstavuje správne a úplné vyplnenie povinných registračných údajov, vyslovenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami a odoslaním registrácie v registračnom okne Servera.

1.10

 Zariadením sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet (ďalej len „Zariadenie“).

1.11

 Vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

1.12

 Vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa, výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. PRÍSTUP K PREDPLATNEJ SLUŽBE

 

2.1

 Pokiaľ má Zákazník záujem o zakúpenie Predplatenej služby, technická špecifikácia jednotlivých druhov produktov, informácie o ich cene a zľavách, ako aj informácie o dobe trvania oprávnenia k ich používaniu sú uvedené na stránke www.smartbooks.sk.

2.2

 Na základe uskutočnenia výberu Predplatenej služby a vyplnením objednávky na webovej stránke www.smartbooks.sk je Zákazník oprávnený k uzavretiu zmluvy o kúpe (ďalej aj len „Zmluva“).

2.3

 Zákazník potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami, vrátane sprostredkovania hlavných vlastností Predplatenej služby, jej ceny a poskytnutia informácii o možnosti využitia prípadných zliav, a že s takýmito podmienkami súhlasí.

2.4

 Zákazník odoslaním objednávky zasiela svoj návrh na uzavretie Zmluvy.

2.5

 Poskytovateľ potvrdzuje prijatie objednávky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú Zákazník uviedol v objednávke, čím dochádza k uzavretiu zmluvy.

3. OBJEDNÁVKOVÝ POSTUP

 

2.1

 3.1 Zákazník objednáva Predplatenú službu na internetovej stránke www.smartbooks.sk, a to vyplnením objednávkového formulára.

3.2

 Po odoslaní objednávky je na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zaslaný konfirmačný e mail z dôvodu kontroly správnosti zadaných údajov. Ak je potrebné zmeniť niektorý z údajov, Zákazník kontaktuje obchodné oddelenie na e-mailovej adrese obchod@smartbooks.sk.

3.3

 Pokiaľ Zákazník do 1 dňa od doručenia konfirmačného e-mailu nepotvrdí správnosť zadaných údajov, bude jeho objednávka automaticky zrušená (o uvedenej skutočnosti je Zákazník informovaný e-mailom).

3.4

 Objednávka obsahuje nasledovné údaje:

3.4.0

 Pri Spotrebiteľovi:

špecifikácia Predplatenej služby,

 dĺžka platnosti Predplatenej služby,

 cena Predplatenej služby bez zľavy vrátane DPH,

cena Predplatenej služby so zľavou vrátane DPH (platí výlučne pre prípad, ak si Spotrebiteľ pri vypĺňaní objednávky zľavu uplatnil, pričom táto zľava bude Spotrebiteľovi poskytnutá len v prípade, ak sa preukáže vznik nároku na jej poskytnutie – bližšie k poskytovaniu zliav pozri článok 4)

titul, priezvisko, krstné meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ (adresa pre fakturačné účely)

3.4.1

 Pri Zákazníkovi bez postavenia Spotrebiteľa:

špecifikácia Predplatenej služby,

dĺžka platnosti Predplatenej služby,

cena Predplatenej služby,

požadovaná zľava a informácia ku zľave (zľava sa poskytne, len ak sa preukáže, že Zákazníkovi na ňu vznikol nárok)

názov Zákazníka (obchodné meno fyzickej / právnickej osoby), IČO, IČDPH, DIČ, sídlo alebo miesto podnikania

titul, priezvisko, krstné meno, telefónne číslo a emailová adresa na pracovisko kontaktnej osoby Zákazníka

3.5

Položky objednávky, ktoré sú označené v objednávkovom formulári hviezdičkou, sú povinné a je potrebné ich bez výnimky vyplniť. V opačnom prípade nebude možné uskutočniť objednávku.

4. CENA, POSKYTOVANIE ZLIAV A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1

 Ceny Predplatených služieb sú stanovené na základe aktuálneho cenníka uverejnenom na internetovej stránke Poskytovateľa www.smartbooks.sk. Cena Predplatenej služby vrátane DPH je počas objednávacieho procesu zobrazená priamo v objednávke.

4.2

 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka.

4.3

 Poplatok môže Zákazník uhradiť prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. Poplatok môže uhradiť i prostredníctvom tretej osoby určenej Poskytovateľom alebo iným spôsobom. Poplatky spojené s uskutočnením platby (v prospech sprostredkovateľa platby ako tretej osoby) znáša Zákazník.

4.4

 Zákazník má možnosť uplatniť si pri nákupe Predplatenej služby zľavu za podmienok uvedených na internetovej stráne Poskytovateľa www.smartbooks.sk. Pokiaľ si Zákazník pri vypĺňaní objednávky uplatnil zľavu, okrem koncovej ceny Predplatenej služby bez zľavy (vrátane DPH) má pred potvrdením a odoslaním objednávky k dispozícii aj údaj o koncovej cene Predplatenej služby so zľavou (vrátane DPH).

4.5

 Vznik nároku na uplatnenú zľavu podlieha overeniu zo strany Poskytovateľa. V prípade, ak sa preukáže, že Zákazníkovi nárok na zľavu vznikol, je mu automaticky vygenerovaná faktúra na koncovú cenu so zľavou (vrátane DPH), v opačnom prípade je Zákazníkovi zaslaný v priebehu 1 až 5 pracovných dní po odoslaní objednávky e-mail o zamietnutí zľavy so žiadosťou o potvrdenie objednávky s cenou bez zľavy.

4.6

 Pokiaľ Zákazník do 14 dní od odoslania svojej objednávky nepotvrdí, že trvá na objednávke napriek neposkytnutej zľave, bude jeho objednávka automaticky zrušená (o uvedenej skutočnosti je taktiež Zákazník informovaný v predmetnom e-maile).

4.7

 Zaplatením prvého Poplatku je Zákazník zaregistrovaný v Systéme.

4.8

 Po zaplatení Poplatku v súlade s týmito VOP a identifikácii Poplatku Poskytovateľom, Zákazník získa prístup k Predplatenej službe. V prípade úhrady Poplatku prostredníctvom prevodu z účtu Zákazník získa prístup k Predplatenej službe najneskôr 24 hodín po pripísaní Poplatku na účet Poskytovateľa a identifikácii Poplatku Poskytovateľom.

4.9

 O aktivácii Predplatenej služby je Zákazník informovaný tzv. aktivačným e-mailom.

4.10

 Zákazník má právo uhrádzať Poplatok za prístup k Predplatenej službe na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní platby Poplatku z účtu zákazníka Poskytovateľom, na základe predchádzajúceho súhlasu Zákazníka.

4.11

 V prípade zvolenia automatického obnovovania predplatného cez systém CardPay (platobná karta) Zákazník súhlasí s automatickým platením Poplatku zo svojej platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým obnovovaním predplatného je stanovený na dobu neurčitú, a Zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť resp. zrušiť v nastaveniach Zákazníkovho konta na web stránke www.smartbooks.sk. Frekvencia sťahovania prostriedkov z karty Zákazníka Poskytovateľom je determinovaná predplatným obdobím (Predplatená služba) podľa výberu Zákazníka. Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť platbu prostredníctvom tejto služby maximálne vo výške Predplatenej služby. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty Poskytovateľ nebude uchovávať.

4.12

 Súhlasom s týmito VOP si je Zákazník vedomý a výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním Predplatenej služby na obdobie uvedené pri objednaní Predplatenej služby za Poplatok určený Poskytovateľom za Predplatenú službu v čase obnovenia cez predplatný systém platobných brán.

4.13

 Súhlasom s týmito VOP si je Zákazník vedomý a výslovne súhlasí, že ak bola na úvodné obdobie poskytnutá zľava z Poplatku, tak v nasledujúcich obdobiach pri automatickom obnovovaní Predplatenej služby už táto zľava nebude poskytnutá a Zákazník bude musieť pri automatickom obnovení zaplatiť už plnú výšku Poplatku určenú pre dané obdobie Poskytovateľom.

4.14

 Zákazník berie na vedomie, že elektronická faktúra za prístup k Predplatenej službe mu bude zaslaná prostredníctvom e-mailu len na základe osobitnej žiadosti doručenej Poskytovateľovi.

4.15

 Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu.

4.16

 Ak má Zákazník záujem o zaslanie faktúry aj prostredníctvom poštového prepravcu, môže o ňu požiadať zaslaním e-mailu na . Náklady spojené so zaslaním faktúry znáša Poskytovateľ.

4.17

 Poskytovateľ má nárok na Poplatok bez ohľadu na to, či Zákazník skutočne využíval Predplatenú službu.

4.18

 Zaplatením Poplatku Zákazník potvrdzuje akceptáciu týchto VOP.

5. SPÔSOB A LEHOTA DODANIA

 

5.1

 Predplatená služba je dodávaná v elektronickej forme. Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke je po obdŕžaní platby zaslaný tzv. „Aktivačný e-mail“, ktorý obsahuje informáciu o aktivácii Predplatenej služby pre používateľské konto.

5.2

 Aktivačný e-mail určený Spotrebiteľovi obsahuje navyše v prílohe aj úplné znenie týchto Obchodných podmienok.

5.3

 Aktivačný e-mail je zasielaný obratom, najneskôr však do 1 pracovného dňa po obdŕžaní platby.

5.4

 Zaslané údaje sú od okamihu zaslania do e-mailovej schránky Zákazníka aktívne a začína plynúť predplatené obdobie. Informácia o platnosti a rozsahu Predplatenej služby je súčasťou Aktivačného e-mailu.

6. ZÁRUKY

 

6.1

 Poskytovateľ vyhlasuje, že svojim Zákazníkom poskytuje nasledovné záruky: záruka zlepšenia prospechu na vysvedčení záruka úspešných prijímacích skúšok na strednú školu záruka aktuálnosti učebných materiálov 7 dní – záruka vrátenia peňazí Vysvetlenie jednotlivých bodov záruky: Poskytovateľ garantuje zlepšenie prospechu žiaka na vysvedčení, ak žiak SmartBooks aktívne používal. Žiak sa musí pravidelne pripravovať na vyučovanie pomocou SmartBooks v rozsahu aspoň 5 hodín týždenne počas 5 mesiacov predchádzajúcich danému vysvedčeniu, pričom sa do tohto času započítava iba novopreberané učivo z predmetov, v ktorých bolo zlepšenie možné. Za týmto účelom Zákazník dáva SmartBooks súhlas na overenie splnenia uvedenej podmienky. V prípade splnenia podmienok bez zlepšenia prospechu žiaka na vysvedčení, vráti Poskytovateľ Zákazníkovi poplatok za daný polrok. Poskytovateľ garantuje úspešné zloženie prijímacích skúšok na strednú školu ak žiak SmartBooks aktívne používal a z testovaných predmetov mal naučen é včas celé učivo. V prípade splnenia podmienok a pre žiaka neúspešných prijímacích skúšok vráti Poskytovateľ Zákazníkovi poplatok za posledný polrok. Poskytovateľ garantuje, že bez zbytočného odkladu zapracuje nové učivo určené štátnym vzdelávacím programom, ak by došlo k jeho zmene. Každý nový zákazník má 7 dní od prvého zakúpenia licencie na vyskúšanie systému SmartBooks, počas ktorých sa môže slobodne rozhodnúť odstúpiť od zmluvy. Zaplatený poplatok mu bude vrátený v plnej výške.

 6.2

Poskytovateľ vyhlasuje, že web aplikácie, ku ktorým sa viaže zakúpená Predplatená služba:

majú v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené v Dokumentácii a jej prípadných aktualizáciách,

sa hodia k účelu, ku ktorému ho Poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa obvykle používajú,

vyhovujú požiadavkám právnych predpisov a nemajú právne vady.

6.3

 Vzhľadom na špecifickú povahu web aplikácií, Poskytovateľ neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že funkcie, ktoré obsahujú, budú vyhovovať požiadavkám Zákazníka alebo že ich prevádzka bude nerušená a bezchybná.

6.4

 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Predplatenej služby v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov.

7. REKLAMÁCIE, PODNETY, SŤAŽNOSTI

 

7.1

 Vzhľadom na osobitnú povahu Predplatenej služby, Poskytovateľ odporúča Zákazníkovi v prípade problémov kontaktovať najskôr oddelenie zákazníckej podpory na web stránke www.smartbooks.sk, a až v prípade, ak problém nebude vyriešený k spokojnosti Zákazníka, kontaktovať obchodné oddelenie .

7.2

 V prípade porušenia záruk uvedených v článku 6 týchto Obchodných podmienok má Zákazník nárok na odstránenie vady.

7.3

 Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje Zákazník priamo v sídle Poskytovateľa SmartBooks, a.s. Národná 18, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zaslaním e-mailu na adresu alebo ako poštovú zásielku.

7.4

 Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.5

 Podmienky a postup pri vybavovaní reklamácie sa primerane použijú aj na vybavovanie podnetov a sťažností Zákazníkov.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

8.1

 Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa získania Predplatenej služby zo strany Poskytovateľa (t.j. deň, kedy bol Zákazníkovi zaslaný tzv. Aktivačný e-mail), na základe čoho bude Predplatená služba deaktivovaná.

8.2

 Odstúpenie od Zmluvy je potrebné zaslať na e-mailovú adresu alebo ako poštovú zásielku; a musí obsahovať údaje o Zákazníkovi, na ktorého bola objednávka zrealizovaná, ako aj používateľské meno (vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy má Zákazník k dispozícii na stránke www.smartbooks.sk).

8.3

 V žiadosti musí byť uvedené číslo faktúry, ku ktorej bude vystavený dobropis. Poskytovateľ vráti platbu Zákazníkovi, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy bankovým prevodom na účet Zákazníka, ktorý je Zákazník povinný uviesť v odstúpení od Zmluvy, v prípade Spotrebiteľa sa platba vracia rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa Spotrebiteľ a Poskytovateľ výslovne nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Náklady spojené s vrátením platby Zákazníkovi znáša Poskytovateľ, a to aj v prípade, ak sa so Spotrebiteľom dohodnú na inej forme vrátenia platby, ako bola použitá pri platbe Spotrebiteľom.

8.4

 prípade ak od Zmluvy odstupuje Spotrebiteľ, môže vyplniť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý mu bol zaslaný v prílohe Aktivačného e-mailu, a ktorý má taktiež k dispozícii na web stránke Poskytovateľa www.smartbooks.sk; po vyplnení vzorového formulára ho Spotrebiteľ zasiela na adresu . Spotrebiteľ je tiež oprávnený zaslať Poskytovateľovi odstúpenie od Zmluvy aj v inej čitateľnej a zrozumiteľnej forme, napríklad prostredníctvom poštovej zásielky alebo zaslaním príslušného emailu na bez nutnosti vypĺňania vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ je z obsahu e-mailu alebo poštovej zásielky zrejmá vôľa Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy.

8.5

 Najneskôr do 3 pracovných dní od obdŕžania odstúpenia od Zmluvy zašle Poskytovateľ Zákazníkovi e-mail, v ktorom potvrdí obdŕžanie predmetného odstúpenia.

9. PODMIENKY POUŽÍVANIA

 

9.1

 Predplatená služba je registrovaná na Zákazníka (koncového používateľa), ktorému bol vystavený daňový doklad (faktúra).

9.2

 Používateľ nie je oprávnený sprístupniť svoje prihlasovacie údaje umožňujúce prístup na jeho používateľský účet tretej osobe. V prípade, že Používateľ tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako by sa zneužitia dopustil sám. V prípade, že sa Používateľ dozvie alebo bude mať dôvodné podozrenie o zneužití svojho účtu (či neoprávnenom prístupe k nemu), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa. V prípade, že túto skutočnosť Poskytovateľovi bezodkladne neoznámi, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako by sa zneužitia dopustil sám.

9.3

 používateľské účty nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa bezplatne alebo odplatne prevádzať, požičiavať, prenajímať, predávať ani akokoľvek inak trvalo alebo dočasne scudzovať alebo poskytovať tretím osobám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať alebo zrušiť používateľské účty, ktoré používa viac osôb nežijúcich v jednej spoločnej domácnosti alebo blokovať či zrušiť používateľské účty, ktoré boli v rozpore s týmto ustanovením.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

10.1

 Poskytovateľ kladie dôraz na ochranu osobných údajov svojich Zákazníkov a tomu zodpovedá aj implementácia postupov, ktoré zaisťujú maximálnu mieru ich ochrany. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne pre účely realizácie predaja svojich produktov, pričom osobné údaje neposkytuje ani nesprístupňuje tretím stranám, a taktiež nezverejňuje.

10.2

 Pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje Poskytovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

10.3

 Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ.

10.4

 Dotknutá osoba má právo požadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme Poskytovateľa, žiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, požiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nepredpisujú inak. Žiadosti uvedené v predchádzajúcej vete zasiela dotknutá osoba na e-mailovú adresu . O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná spätným e-mailom.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11.1

 Zákazník vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a s ich obsahom súhlasí.

11.2

 Poskytovateľ a Zákazník vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku – najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.

11.3

 Ak sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Obchodných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

11.4

 Text Obchodných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením Obchodných podmienok vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.

11.5

 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.05.2016.