Matematika – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 630 náučných úloh v týchto témach:

1. Číslo, cifra, číslica I

2. Číslo, cifra, číslica II

3. Číselná os, porovnávanie čísel

4. Párne a nepárne čísla, susedné čísla

5. Sčítanec, súčet I

6. Sčítanec, súčet II

7. Menšenec, menšiteľ, rozdiel

8. Činiteľ, súčin

9. Delenec, deliteľ, podiel, neúplný podiel

10. Porovnávanie rozdielom (Kto má viac a kto má menej?) I

11. Porovnávanie rozdielom (Kto má viac a kto má menej?) II

12. Násobenie a delenie v obore do 100 I

13. Násobenie a delenie v obore do 100 II

14. Násobenie a delenie v obore do 100 III

15. Násobenie súčtu a rozdielu jednociferným číslom v obore do 100

16. Delenie so zvyškom (v obore do 100) I

17. Delenie so zvyškom (v obore do 100) II

18. Písomné násobenie a delenie jednociferným číslom v obore do 10 000 I

19. Písomné násobenie a delenie jednociferným číslom v obore do 10 000 II

20. Slovné úlohy na násobenie a delenie (v obore do 10 000)

21. Veľké prirodzené čísla (obor nad 10 000)

22. Násobenie prirodzených čísel číslami 10, 100, 1 000…

23. Delenie prirodzených čísel číslami 10, 100, 1 000…

24. Násobenie a delenie prirodzených čísel číslami 10, 100, 1 000… – slovné úlohy

25. Usporiadanie a porovnávanie prirodzených čísel

26. Zaokrúhľovanie I

27. Zaokrúhľovanie II

28. Číselná os, vzdialenosť na číselnej osi

29. Počítanie v eurách a centoch

30. Počítanie v eurách a centoch (učivo nad rámec ŠVP)

31. Čítanie z máp, schém, tabuliek, diagramov a grafov I

32. Čítanie z máp, schém, tabuliek, diagramov a grafov II

33. Rímske číslice I

34. Rímske číslice II

35. Rímske číslice III

36. Rímske číslice IV

37. Sčitovanie a odčitovanie veľkých čísel I

38. Sčitovanie a odčitovanie veľkých čísel II

39. Násobenie prirodzených čísel dvojciferným a trojciferným číslom

40. Násobenie prirodzených čísel dvojciferným a trojciferným číslom – slovné úlohy

41. Delenie prirodzených čísel dvojciferným a trojciferným deliteľom

42. Delenie prirodzených čísel dvojciferným a trojciferným deliteľom – slovné úlohy I

43. Delenie prirodzených čísel dvojciferným a trojciferným deliteľom – slovné úlohy II

44. Jednoduché slovné úlohy I

45. Jednoduché slovné úlohy II

46. Stredne náročné slovné úlohy I

47. Stredne náročné slovné úlohy II

48. Náročné slovné úlohy

49. Vyjadrenie vzťahov pomocou neznámych I – nad rámec ŠVP

50. Vyjadrenie vzťahov pomocou neznámych II – nad rámec ŠVP

51. Vyjadrenie vzťahov pomocou neznámych III – nad rámec ŠVP

52. Rovinné geometrické útvary

53. Rovnobežky, kolmice I

54. Rovnobežky, kolmice II

55. Meranie dĺžky, jednotky dĺžky I

56. Meranie dĺžky, jednotky dĺžky II

57. Meranie dĺžky, jednotky dĺžky III

58. Meranie dĺžky, jednotky dĺžky IV

59. Meranie dĺžky, jednotky dĺžky V

60. Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika I

61. Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika II

62. Osová súmernosť

63. Stredová súmernosť

64. Kombinatorika

65. Smart opakovanie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.