Fyzika – Témy 2. Ročník SŠ BelanM July 18, 2023

Fyzika

Témy učiva - 2. ročník SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 336 náučných úloh v týchto témach:

1. Termika – Teplota, Teplotná rozťažnosť pevných látok a kvapalín, Teplo, Tepelná kapacita, Skupenské teplo

2. Kinetická teória látok a jej experimentálne overenie

3. Vzájomné pôsobenie častíc. Potenciálna energia častíc

4. Modely štruktúry látok rôznych skupenstiev

5. Rovnovážny stav sústavy

6. Teplota a jej meranie

7. Termodynamika – Vnútorná energia, Zákony Termodynamiky

8. Štruktúra kvapalín. Povrchová vrstva kvapaliny, jej energia. Povrchové napätie.

9. Povrchová sila.

10. Styk kvapaliny so stenou nádoby. Kapilarita.

11. Teplotná objemová rozťažnosť kvapalín.

12. Štruktúra a vlastnosti pevných látok. Kryštalická mriežka. Typy deformácie.

13. Normálové napätie, relatívne predĺženie. Krivka deformácie.

14. Ideálny plyn, stredná kvadratická rýchlosť, kinetická energia molekuly plynu, tlak plynu

15. Hookov zákon pre pružnú deformáciu ťahom.

16. Teplotná rozťažnosť tuhých látok.

17. Stavová rovnica ideálneho plynu

18. Izotermický, izobarický, izochorický dej

19. Adiabatický dej, cyklické deje, spaľovacie motory

20. Zmeny skupenstva. Topenie a tuhnutie.

21. Zmeny skupenstva. Sublimácia a desublimácia, vyparovanie, kondenzácia a var.

22. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu

23. Perióda a frekvencia kmitavého pohybu

24. Začiatočná fáza kmitavého pohybu

25. Rýchlosť a zrýchlenie kmitavého pohybu

26. Fázorový diagram

27. Zložené kmitanie

28. Dynamika kmitavého pohybu

29. Matematické kyvadlo

30. Vlnenie + zvuk

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.