Fyzika – Témy 1. Ročník SŠ BelanM July 18, 2023

Fyzika

Témy učiva - 1. ročník SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 345 náučných úloh v týchto témach:

1. Úvod do fyziky, fyzikálne veličiny a jednotky

2. Sústava jednotiek SI

3. Prevody jednotiek

4. Meranie fyzikálnych veličín, spracovanie výsledkov merania

5. Úvod do mechaniky, delenie mechaniky

6. Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny, operácie s vektormi

7. Kinematika

8. Kinematika – rovnomerný pohyb, rovnomerne zrýchlený

9. Kinematika – rovnomerne spomalený pohyb

10. Kinematika – voľný pád – I. časť

11. Kinematika – voľný pád – II. časť

12. Kinematika – skladanie pohybov a rýchlostí

13. Kinematika – zvislý vrh nahor

14. Kinematika – vodorovný vrh – I. časť

15. Kinematika – vodorovný vrh – II. časť

16. Kinematika – šikmý vrh nahor

17. Kinematika – rovnomerný pohyb po kružnici

18. Dynamika – 1. Newtonov pohybový zákon

19. Dynamika – 2. + 3. Newtonov pohybový zákon, hybnosť a impulz

20. Dynamika – sily brzdiace pohyb, dostredivá sila, odstredivá sila,valivý odpor

21. Mechanická práca, energia, výkon

22. Gravitačné pole

23. Pohyb telies v centrálnom gravitačnom poli Zeme, kozmické rýchlosti

24. Pohyby telies v centrálnom gravitačnom poli Slnka, Kepplerove zákony

25. Mechanika tuhého telesa – úvod, moment sily

26. Mechanika tuhého telesa – statika tuhého telesa, ťažisko, stabilita telesa

27. Mechanika tuhého telesa – Dvojica síl, jednoduché stroje

28. Mechanika tuhého telesa – kinetická energia tuhého telesa, moment zotrvačnosti, Steinerova veta, Zotrvačník

29. Mechanika kvapalín a plynov – vlastnosti tekutín, tlak tekutín, Pascalov zákon, tlak tekutín v tiažovom poli, hydrostatický tlak, atmosferický tlak

30. Mechanika kvapalín a plynov – Vztlaková sila, Archimedov zákon, správanie telies v kvapaline

31. Mechanika kvapalín a plynov – prúdenie tekutín, Bernoulliho rovnica, Výtoková rýchlosť, Obtekanie telies

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.